Veřejná zakázka: Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3192
Systémové číslo: P18V00000877
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.09.2018
Nabídku podat do: 03.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk.
Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je členěna na 7 částí v souladu s § 35 zákona. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro každou část veřejné zakázky, přičemž nabídky účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro každou část samostatně.
Veřejná zakázka je rozdělena z důvodu respektování pravidla zákazu diskriminace a rovného zacházení tak, aby došlo na maximální možné členění a byl tak rozšířen maximální počet účastníků, a přitom bylo dodrženo pravidlo 3E (hospodárnost, účelnost, efektivita) a zároveň nedošlo k ohrožení naplnění cílů projektu, pro které je vybavení pořizováno.
Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci projektů EU:
IROP – Integrovaný regionální operační program
Výzva č. 33
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 _050/0002533
Zadávací řízení probíhá v otevřeném řízení dle zákona a řídí se Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 556 471 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
 • IČO: 14451026
 • Poštovní adresa:
  V Kolonii 1804
  288 02 Nymburk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy