Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk.
Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je členěna na 7 částí v souladu s § 35 zákona. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro každou část veřejné zakázky, přičemž nabídky účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro každou část samostatně.
Veřejná zakázka je rozdělena z důvodu respektování pravidla zákazu diskriminace a rovného zacházení tak, aby došlo na maximální možné členění a byl tak rozšířen maximální počet účastníků, a přitom bylo dodrženo pravidlo 3E (hospodárnost, účelnost, efektivita) a zároveň nedošlo k ohrožení naplnění cílů projektu, pro které je vybavení pořizováno.
Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci projektů EU:
IROP – Integrovaný regionální operační program
Výzva č. 33
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 _050/0002533
Zadávací řízení probíhá v otevřeném řízení dle zákona a řídí se Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Hana Korfová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.12.2018 10:00
Datum zahájení: 22.09.2018 22:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: