Veřejná zakázka: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 989
Systémové číslo: P17V00000273
Evidenční číslo zadavatele: vz-214/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.06.2017
Nabídku podat do: 14.07.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2 (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).
Část 1: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2: Rekonstrukce pozemní komunikace III/01214 se bude realizovat v úseku ohraničeném železničním přejezdem ev.č. 01214-1 a předmostím mostu ev.č. 01214-2 realizovaném etapou č.3. Rekonstrukce se zaměřuje na výměnu vozovkového souvrství a žulových kostek silnice III/01214, zřízení autobusových zálivů, dále investice Města Úvaly obnova přilehlého náměstí (nové chodníky, parkovací zálivy – podélná a kolmá stání, veřejné osvětlení a dešťové kanalizace, sadové úpravy). Realizací úseku č. 2 dojde k oddělení dopravy od funkce náměstí, zvýšení bezpečnosti chodců, zlepšení vzhledu náměstí, celkově zlepšení životního prostředí.
Část 2: Úvaly – rekonstrukce MK, 2. etapa - ulice Podhájí: SO 115 Ulice Podhájí - Předmětem tohoto objektu je rekonstrukce ulice Podhájí v obci Úvaly. Ulice je rozdělena na dva funkční celky. První bude sloužit mimo jiné jako příjezd na parkoviště, druhý celek bude obytná zóna. Odvodnění uličního prostoru bude provedeno do vpustí (nová stoka viz SO 315). Délka úpravy: cca 100 m (z toho obytná zóna 55m) ZÚ je napojen na místní komunikaci Riegrova. Upravovaný úsek je rozdělen do dvou částí. V první části je komunikace s klasickým režimem, druhá část od km cca 0,045 je navržena jako obytná zóna. Oblast mostu přes potok Výmola již není součástí projektu. Vozovka bude s asfaltovým povrchem v celk. tl. 0,45m, v oblasti OZ je kryt dlážděný z bet. dílců v klasickém tvaru 100 x 200, tl. 80mm. Odvodnění zpevněných ploch je do UV a nové stoky s opatřením pro přívalové deště (přeliv do Výmoly). Stávající parkoviště bude rozšířeno na 22,5 x 5,0m, stání O1 je samostatně 3,5x7,0m. SO 315 Ulice Podhájí – objekty odvodnění - Pro zlepšení odtokových poměrů je navržena dešťová kanalizace, která bude podchytávat vody zadržené navrhovaným příčným žlabem a dále z navržených tří uličních vpustí. Kanalizační stoku je z PVC potrubí DN 400 v délce 100,17 m. Minimální spád na potrubí je 0,5%. Ukončení potrubí bude vyústěním do vodoteče - Výmoly pod 60° a v místě vyústění bude opevněn břeh v ploše 1 m před a 1 m za vyústěním až ke dnu koryta kamennou dlažbou do betonu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 45 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky