Veřejná zakázka: II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5116
Systémové číslo: P19V00001192
Evidenční číslo zadavatele: vz-350/19Z2019-024916
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.07.2019
Nabídku podat do: 28.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, příp. dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), bude-li potřeba společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení), které budou představovat technické řešení navržené dodavatelem v souladu s požadavky této ZD, ke stavbě silničního mostu s označením „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05“ spočívající v opravě tohoto mostu (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“) a současně provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby/opravy tohoto mostu.

Projektové a stavební práce budou realizovány v souladu s dokumentací poskytnutou zadavatelem. Za tímto účelem zadavatel poskytuje dodavatelům současně s touto ZD tyto dokumenty, které definují požadavky zadavatele na předmět plnění VZ:
• Hlavní prohlídka mostu z 1. 12. 2018 (zpracovatel: Ing. Petr Doležal);
• Geodetické podklady a zaměření (zpracovatel: GEODET, spol. s r.o.);
• Diagnostický průzkum (řešitel: Horský s.r.o.), tj.:
- diagnostický průzkum mostu ev. č. 322-005,
- diagnostický průzkum opěrných stěn násypového tělesa v předpolí mostu ev. č. 322-005, a
- vyhodnocení provedených prací a návrh oprav mostu z 10. 12. 2018;
• Inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum násypového tělesa v předpolí mostu z listopadu 2018 (zpracovatel: INSET s.r.o.).

Další závazné požadavky na předmět plnění VZ vyplývají ze Směrnice, TP, TKP (vše dostupné na webových stránkách http://www.pjpk.cz/) a relevantních platných norem ČSN.

Současně zadavatel dodavatelům pro informaci poskytuje původní dokumentaci pro realizaci stavby – prováděcí projekt a další archivní dokumenty ke stavbě mostu, konkrétně:
• Podélný řez mostem z r. 1975;
• Půdorys mostu z r. 1975;
• Koordinační situace z r. 1975;
• Výpočet zatížitelnosti – mostní list z r. 1980;
• Opěrné zdi KPR z r. 1977;
• Nosná konstrukce - ocel KPR z r. 1977;
• Nosná konstrukce – železobeton KPR z r. 1977;
• Doklady o jakosti – ocelové konstrukce;
• Bludné proudy - měření z r. 1990;
• Bludné proudy – odborné posouzení z r. 1990;
• Bludné proudy – korozní průzkum z r. 1990;
• Výměna dilatací z května r. 1992;
• Metalizace mostu z r. 1989, včetně reklamace a diagnostiky provedených prací.

Předmětem plnění je rovněž zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), resp. společných povolení (bude-li v daném případě potřeba společného povolení), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP, resp. společného povolení, k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh. Předmětem plnění je dále též inženýrská činnost směřující k zajištění kolaudačního souhlasu.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:
• zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací;
• zajištění geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem;
• zpracování položkového rozpočtu dle jednotlivých technologických celků, který bude zadavateli předložen ke schválení po nabytí právní moci stavebního povolení;
• zpracování výrobní a realizační dokumentace stavby, zejména výrobně technická dokumentace pro mostní závěry (v termínu před předáním stavby), které budou v souladu s kapitolou 10 Směrnice a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy - odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/l, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na webových stránkách http://www.pjpk.cz/) a interních předpisů zadavatele; Dodavatel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu smlouvy na plnění veřejné zakázky;
• trvalé a dočasné přeložky inženýrských sítí (v termínu před předáním stavby);
• vypracování mostního listu (v termínu před předáním stavby);
• provedení hlavní mostní prohlídky (v termínu před předáním stavby);
• provedení přepočtu zatížitelnosti (v termínu před předáním stavby);
• zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy (v termínu před předáním stavby);
• zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou, včetně udržování objízdných tras a jejich uvedení do původního stavu, v případě prokázaného poškození vlivem dopravně inženýrských opatření na základě pasportizace před započetím stavby a po ukončení stavby (v termínu před předáním stavby);
• zajištění dočasného přístupu za účelem realizace stavebních prací (v termínu před předáním stavby);
• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 65 840 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky