Veřejná zakázka: III/2405 Statenice, most ev.č. 2405-1 přes potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11582
Systémové číslo: P23V00000200
Evidenční číslo zadavatele: VZ-25/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.02.2023
Nabídku podat do: 24.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2405 Statenice, most ev.č. 2405-1 přes potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: demolice stávajícího klenbového mostu a stavba nového, železobetonového, rámového mostu. Založení nového mostu bude na mikropilotách. Nové budou přechodové oblasti na obou stranách mostu, vč. drenáží a štěrkového zásypu, klínu MCB a konstrukce vozovky III/2405. Navržena je hydroizolace mostovky a rubu opěr. Vozovkové souvrství bude třívrstvé, s litým asfaltem MA. Zádržný systém na mostě bude zábradlí dle VL4. Na mostě bude jednostranný chodník ze žb. a na druhé straně žb. mostní římsa. Přechody od říms budou řešeny zpevněnými náběhy z bet. obrubníků a dlažby. Rekonstrukce obsahuje i zemních těleso s gabiony, zařízení pro odtok vody z vozovky a kamenné opevnění koryta potoka. Nové bude také provozní schodiště podél křídla. Práce budou zahrnovat i rekonstrukci silnice III/2405 v délce cca. 35m po obou stranách mostu. Součástí stavby bude přeložka sítě NN a úpravy oplocení sousedních pozemků. Zhotovitel bude v rámci stavby provádět pouze přípravné práce pro přeložky sítí, např. uložení chrániček. Vlastní přeložky sítí bude realizovat správce dané sítě na základě své projektové dokumentace a územního rozhodnutí. Most je dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Pro předání díla dodá zhotovitel závěrečnou zprávu, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly zkoušek dle KZP a DSPS. Pro realizaci prací zajistí zhotovitel RDS, DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.
Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou Pontex s.r.o., vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení stavby a ostatních souvisejících norem a předpisů.

Jednotlivé části stavby jsou:
-Demolice stávajícího mostu,
-Nový most vč. přechodových oblastí silnice III/2405,
-Úprava a dláždění koryta Únětického potoka,
-DIO,
-Přeložka zařízení ČEZ,
-Zajištění zařízení Cetin.

Stavba je členěna na následující rozhodující SO:
SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady
SO 201 – Most ev.č. 2405-1 přes potok

Stavba se nachází v záplavovém území Únětického potoka, na silnici III/2405, ve středu obce Statenice. Pozemky a majetkové poměry řeší záborový elaborát.

Ochranná pásma cizích zařízení:
Podle vyjádření elektronického ověření existence sítí a písemného správců sítí z roku 2021 je nutná přeložka nadzemního vedení ČEZ. Provádět jí bude správce sítě v roce 2023. Stavba zasáhne do ochranných pásem nadzemního vedení ČEZ Distribuce, podzemního vedení SEK Cetin, trasy veřejného vodovodu a kanalizace. Bude nutné, aby zhotovitel před zahájením stavby provedl aktualizaci ověření, popřípadě vyjádření existence sítí u jejich správců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 665 332 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky