Veřejná zakázka: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9831
Systémové číslo: P22V00000449
Evidenční číslo zadavatele: VZ-110/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2022
Nabídku podat do: 02.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je celková stavební úprava stávající silnice III/3319 v ulici Doubravská v Kostomlatech nad Labem to v jejím intravilánu.
Stávající dopravní napojení silnice III/3319 na II/331 bude nově řešeno pomocí stykové křižovatky s úhlem napojení 89,57° dle ČSN 73 6102 ed.2 – stávající paprsky křižovatky budou odstraněny, anebo nově napojeny na silnici III/3319.
V Kostomlatech nad Labem bude silnice lemována oboustranným kamenným obrubníkem OP4 se základní podsádkou +12 až +14cm, +5cm ve vjezdech a +2cm v nástupech na chodník pro pěší.
V Kostomlatech nad Labem jsou nově navrženy dva středové ochranné ostrůvky pro pěší a to pro přechod pro chodce a místo určené pro přecházení, na něž budou nově navazovat chodníkové plochy, které budou napojeny na stávající chodníkové plochy.
Stávající odvodnění bude zachováno a doplněno o nové uliční vpusti pro odvodnění do stávající dešťové kanalizace. Část dešťové kanalizace bude stranově přeložena do osy jízdního pruhu silnice v dl. 75m.
Stávající sjezdy budou stavebně a šířkově upraveny s ohledem na připojení na III/3319.
Podél komunikace v obci Kostomlaty nad Labem je nově navrženo veřejné osvětlení podél sběrné komunikace a to v celém úseku intravilánu obce včetně nové vjezdové brány do obce Kostomlaty nad Labem a to pomocí nových stožárů VO včetně CYKY kabelů uložených do kabelové chráničky. Sloupy VO jsou navrženy s LED osvětlením dle TKP 15. V rámci nasvětlení jsou navržena i nasvětlení nového přechodu pro chodce pomocí dvojice přechodových svítidel s bílým odstínem a míst určených pro přecházení s dvojicí přechodových svítidel se žlutým odstínem. Kabely CYKY jsou nově navrženy v souběhu se silničními obrubníky, ale i jako příčné přechody přes silnici III. třídy a to na třech místech.
V km 0,33915 je výměna stávajících trub silničního propustku a to pomocí betonových trub DN1200 včetně nových ŽB čel s předsazenou římsou. Součástí stavební úpravy je i zpevnění toku pomocí lomového kamene a betonového prahu.
Stávající podzemní vedení CETIN (optické) bude vlivem osazení nových obrubníků stranově posunuto do zeleného pásu mezi obrubníkem a chodník a to v souběhu s novým kabel VO včetně uložení do kabelové chráničky.
Stávající STL vedení, u kterého dojde k vysazení zpevněných ploch na toto vedení, bude uloženo do ocelové ochranné trubky DN160.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 624 319 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky