Veřejná zakázka: II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4210
Systémové číslo: P19V00000288
Evidenční číslo zadavatele: vz-782/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-006524
Datum zahájení: 25.02.2019
Nabídku podat do: 01.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování přeložky silnice II/101 v kategorii S11,5/80, která se odpojuje od stávající trasy před začátkem zástavby Jesenice v km 13,250
a odklání se východním směrem ke stávající okružní křižovatce na sil. II/603 v km provozního staničení 4,200.
Přeložka užitkového vodovodu, napájecího kabelu NN, v km 1,010 přeložka el. Kabelu VN, uložení do chráničky DN 200 v délce 34 m.
Dále prodloužení chráničky optického kabelu v km 1,100, a v km 0,997 u okružní křižovatky. Přeložka metalického kabelu v délce 56 m v začátku úseku a v km 0,600, dokumentaci zpracovává CETIN a.s..
U ZÚ, je pod stávající sil. II/101 vedena trasa optického kabelu Telia Sonera. Pod tělesem komunikace je kabelová trasa uložena v chráničce. V km cca 0,140 navrhovaného obchvatu je tato trasa kabelu křížena. V těchto místech dochází k odklonu trasy obchvatu od stávající sil. II/101. Je uvažováno s prodloužením stávající chráničky dělenou chráničkou DN 200 v délce 20m. Zároveň bude založena rezervní chránička kolmo na osu ochvatu. Je uvažováno s rezervní chráničkou PE DN 110 3 kusy v délce 42 m. Dokumentaci na úpravy trasy kabelů zpracovává Telia Sonera (SITEL).

Při realizaci díla musí být respektovány zejména následující závazné postupy a technologie:
Jedná se o konstrukci nových zpevněných ploch vozovek, které jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 73 757 263 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky