Veřejná zakázka: II/101 - Ptice - průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 230
Systémové číslo: P16V00000149
Evidenční číslo zadavatele: vz-144/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.04.2016
Nabídku podat do: 28.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 - Ptice - průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/101 - Ptice - průtah“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Při realizaci díla musí být respektovány zejména následující závazné postupy a technologie:
Provedení frézování v tl. 5cm s odvozem, provedení sanace konstrukčních vrstev tl.35cm (obsahující, zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8cm), výšková úprava kanalizačních vpustí a šoupat inž. sítí., spojovací postřik 0,7 kg/m2, pokládka ACo 11 tl.5cm s vyrovnávkou ACl 16 a spojovacími postřiky, ošetření pracovní spáry. Provedení vodorovného značení-vodící proužky v plastu apod. Projednání a realizaci DIO, zjištění inženýrských sítí.
Provedení veškerých prací bude podle platných ČSN 73 6121, 73 6123, 73 6124, 73 6126, 73 6131, ČSN EN 12108, a TP 170 atd.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména pak dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

V případě, že ZD obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 11 zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce Uchazeče mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:
• zpracování realizační dokumentace stavby
• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
• zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy
• zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 412 327 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky