Veřejná zakázka: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8342
Systémové číslo: P21V00000538
Evidenční číslo zadavatele: vz-156/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.05.2021
Nabídku podat do: 18.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení opravy a modernizace komunikací třemi typy prací – podle lokace:

1/ Na úseku délky 8,958 km (většinou v extravilánu) bude provedeno seříznutí krajnice s odhozem do příkopu, místy odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, čištění – metení strojně samosběrem, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky z ACL 16 v tl. cca 50 mm a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, zřízení krajnice, čištění příkopů strojně (příkopová fréza), VDZ – vodicí čára V4 vč. předznačení, osazení směrových sloupků, zalití příčných a podélných spar, bude provedena výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, na silnici III/1258 bude provedeno zpevnění krajnic sanací do hl. 350 mm a pokládkou Geokompozitu, dále bude provedena sanace nevyhovujících konstrukčních vrstev také v tl. 350 mm.
Součástí VZ je návrh, projednání a realizace DIO, zaj. ohlášení stavby.

2/ Na úseku délky 0,547 km ve Velíšské ulici (v zastavěné části města Vlašim) bude provedena oprava formou výměny asfaltového souvrství : celoplošné frézování v tl. 100 mm, dobourání kolem UV, poklopů revizních šachet kanalizace a šoupat zemních souprav.
Prověřeno bude stávající odvodnění, vyměněny stávající nevyhovující uliční vpusti.
Provedena bude plošná a lokální sanace (ŠD 0/63 mm tl. 0,25 m, SC 12/115 tl. 170 mm, PP tuhá geomříž s pevností 40 kN/m). Osazeny budou podélné drenáže profilu 100 mm s ochrannou z geotextilie 300 g/m2 pro odvodnění zemní pláně se zaústěním do šachet uličních vpustí.
Následně budou položeny dvě asf. vrstvy - 50 mm ložná ACL 16 a 50 mm obrusná ACO 11+ (vč. spoj. postřiků a fréz. spar se zálivkou). Součástí VZ je i VDZ, DIO.

3/ Na úseku délky 0,053 km (+ okružní křižovatce) : bude provedena oprava formou výměny silničních obrub na okružní křižovatce (rozhraní vnitř. prstence a travnat. kruhu bet. silniční, rozhr. vnitř. prstence a jízdního pruhu OK žulové zapuštěné obloukové dl. 0,5 m). Vyměněna bude i stávající nevyhovující kamenná dlažba vnitřního prstence 100/100/100 mm, nahrazena bude žulovou dlažbou 150/150/150 mm do betonové malty tl. 40 mm vč. nového podloží (pod prstencem i obrubami - ŠD tl. 250 mm, SC 12/15 tl. 170 mm).
Vyměněna bude asfaltová obrusná vrstva v ploše celé OK včetně jejích větví na komunikaci II/125 (ul. Riegrova, Blanická) a komunikaci III/1256 (Zámecká – Velíšská). Povrch bude zfrézován v tl. 50 mm až do km 0,053, tzn. že bude navazovat na I.etapu.
Součástí opravy bude obnova VDZ po celé trase a nezbytné úpravy a doplnění SDZ (podle Stanovení DZ a vyjádření Policie ČR).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 45 587 501 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky