Veřejná zakázka: II/331 Stará Boleslav, obchvat a Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8000
Systémové číslo: P21V00000199
Evidenční číslo zadavatele: VZ-630/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-006798
Datum zahájení: 25.02.2021
Nabídku podat do: 14.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/331 Stará Boleslav, obchvat a Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
II/ 331 Stará Boleslav, obchvat- Předmětem veřejné zakázky je výstavba přeložky silnice II/331 délky 2600 m v kategorii S9,5/70. Nová silnice bude v začátku úseku navazovat na okružní křižovatku v ul. Boleslavská. V konci úseku se hlavní trasa plynule napojuje na stávající vedení silnice II/331. Směrové vedení vychází z územního plánu Města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav a je potvrzeno územním rozhodnutím a stavebním povolením.
V trase přeložky jsou navrženy tři úrovňové křižovatky, z nichž dvě budou neřízené (jedna z větví je vždy účelovou komunikací) a křižovatka v km 0,980 v ul. Třebízkého bude vybavena světelnou signalizací a přechodem pro chodce.
Součástí SO 101 je i zřízení sjezdů s SO 101 na okolní pozemky.
Niveleta je navržena s ohledem na odvodnění komunikace. Max. podélný sklon nivelety je navržen 2,780%.
Základní šířka vozovky dvou pruhové komunikace je 8,50m, šířka jednoho jízdního pruhu je 3,50m.
V oblasti křižovatek v km 0,980 a 2,35 jsou do šířkového uspořádání vloženy přídatné pruhy pro levé
odbočení š. 3,0m. Základní příčný sklon je střechovitý, který se mění ve směrových obloucích a v napojení v KÚ. Klopení vozovky je navrženo v návaznosti na niveletu tak, aby byl zajištěn min. výsledný sklon 0,5% v jízdním pruhu. Vozovka je lemována nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrti tl. 0,15m, která bude provedena ve sklonu 8% od vozovky. Základní šířka krajnice je 0,75m, která je v míst_ svodidla rozšířena na 1,50m a v místě protihlukové stěny na 2,50m.
V křižovatce v km 0,98 bude zřízen přechod pro chodce. V návaznosti na přechod budou v rámci SO
103 podél napojení ul. Třebízského zřízeny chodníky š. 2,0m. Konstrukce vozovky hlavní trasy je navržena v tl. 0,55m s asfaltovým krytem. Podkladní vrstvy jsou navrženy z mechanicky zpevněné kameniva a štěrkodrti. Vzhledem k nepříznivým základovým poměrům bude v úseku 1,35-1,92 podkladní vrstva z mechanicky zpevněného kameniva nahrazena směsí stmelenou cementem. Pro všechny vozovky je požadován Edef,2= min.45MPa. Odtok vody je zajištěn příčným a podélným sklonem vozovky. Voda přeteče nezpevněnou krajnici do podélných příkopů. Odvodnění zemní pláně konstrukce vozovky je zajištěno příčným sklonem, pláň je vyvedena do násypového svahu nebo do svahu příkopu - min. 0,20m nad dnem příkopu. Některé úseky podélných příkopů není možno odvést do vodoteče a jsou řešeny jako vsakovací. V úseku ZÚ-1,1 a 1,9-KÚ jsou hydrogeologické podmínky pro zasakování dobré. Příkopy jsou vyspádovány podle tvaru terénu do nejnižších míst, kde budou pod příkopem zřízeny zasakovací žebra z kameniva. V úseku 1,1-1,35 je v trase stávající deponie. Navážky mají inertní charakter, oblast však není vhodná ke vsakování. Voda z komunikace bude odvedena silničními příkopy zpevněnými
žlabovkami mimo deponii. V úseku 1,35-1,90 je trasa vedena přes staré rameno Labe, kde je kvartérní
pokryv částečně tvořen jílovitými, silně zvodnělými zeminami s možným výskytem hnilokalů.
Z hlediska zasakování se jedná o nepříznivé poměry. Voda bude příkopy svedena do vybraných míst,
kde jsou příkopy upraveny jako retence. Příkopy s retenční funkcí budou odsazeny od zemního tělesa
lavičkou š. 2,0m zhotovenou z jílovité zeminy zlepšené přídavkem vápna, aby se omezilo vsakování
do podloží pod komunikací. Tvar retenčních příkopů bude vlevo od trasy trojúhelníkový, vpravo jsou
příkopy navrženy lichoběžníkového tvaru kvůli zvýšení jejich kapacity. Vybavení komunikace tvoří svodidla, směrové sloupky, dopravní značení (SO 111), protihlukové stěny (SO 703 a SO 704), veřejné osvětlení (SO 408) a vegetační úpravy (SO 801). Svodidla jsou navržena podél protihlukových stěn a dále jako ochrana vozidel před nárazem do stožárů veřejného osvětlení. Svodidla jsou navržena ocelová svodnicového typu. Zemní práce v rámci tohoto objektu jsou poměrně rozsáhlé. Tvoří je těžení a přesuny zeminy, úprava a homogenizace podloží a dále ukládání zeminy do násypů hutnění a svahování včetně rozprostření ornice a osetí. Svahy zemního tělesa jsou navrženy jednotně pro násypu 1:2,5 a pro zářez 1:2. V úsecích km 0,0-1,1 a 1,9-2,6 jsou základové poměry příznivé. Násypové těleso bude provedeno po vrstvách tl. 0,3m na odhumusované a zhutněné podloží. V úseku km 1,1-1,35 trasa prochází skládkou zemin v úrovni terénu až v mírném zářezu. Vzhledem k umístění křižovatky v km 1,365 je nutné z důvodů rozhledů odstranit celý nejvyšší stupeň deponie.
V km 1,35-1,9 se nachází bývalé rameno Labe. Geotechnické podmínky zde jsou velmi nepříznivé,
proto jsou navržena opatření pro sanaci a zlepšení únosnosti podloží. Bude provedena roznášecí
geodeska ze ŠD s výztužnými vložkami. Stejně tak je nutné provést sanaci v úseku km 2,62-2,66.
Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav- Předmětem veřejné zakázky je přestavba stávající úrovňové křižovatky silnice II/610, větve dálniční křižovatky Stará Boleslav (exit 14) dálnice D10 a místní komunikace na novou okružní křižovatku s tím, že v rámci stavby bude vytvořeno páté rameno, na které naváže stavba „II/331 Stará Boleslav, obchvat.“
Vybudování nové okružní jednopruhové křižovatky s šířkou okružního jízdního pásu 6,5m doplněnou na vnitřní straně dlážděným prstencem šířky 2,0m proběhne převážně na stávajícím tělese silnice II/610 v úseku provozního staničení km 9,022 – 9,424.
Součástí stavby jsou i komunikace pro pěší, rekonstrukce stávajících chodníků (tj. 2 pruhy pro chodce šířky 0,75 m), vybudování nových nástupišť autobusových zastávek a 2 dělené přechody pro chodce. Součástí stavby je vyvolaná přeložka účelové komunikace podél areálu Armády ČR v délce 275m a výstavba veřejného osvětlení okružní křižovatky. Plocha vozovek 9864m2

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 171 279 291 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy