Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostů III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-1 a III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7023
Systémové číslo: P20V00000950
Evidenční číslo zadavatele: VZ-174/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.06.2020
Nabídku podat do: 04.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostů III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-1 a III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Most ev.č. 2764-1
Stavba řeší rekonstrukci mostního objektu 2761-1 nacházející se na silnici III/2761 v obci Malá Bělá okres Mladá Boleslav v blízkosti křižovatky se silnicí II/276. Kromě samotné rekonstrukce mostu zahrnuje rekonstrukci přilehlých úseků komunikace, přeložku plynovodu a objekt trubní propusti. V blízkosti řešeného mostu se nachází most 2761-2, který je řešen spolu s komunikací, přeložkou vodovodu, přeložkou sdělovacích vedení a dalšími stavebními pracemi v samostatné projektové dokumentaci „III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-2“. Most 2761-1 převádí silnici III/2761 přes vodní tok Bělá. Rekonstrukce mostního objektu si vyžádá kompletní opravu obou předpolí mostu. Výsledkem bude vozovka vyhovující nynějším požadavkům včetně chybějící komunikace pro pěší. Celková délka řešeného úseku komunikace včetně mostního objektu činí 15,09 m od hranice se silnicí II/276. Z důvodu doplnění odvodnění a nutnosti přeložek inženýrských sítí budou stavební práce probíhat i na této komunikaci. Mostní objekt 2761-1 je předmětem stavebního objektu „SO.201 – Mostní objekt“. Jednotlivá předpolí mostu spolu zahrnující vozovku, komunikace pro pěší s vjezdy, bezpečnostní odstupy a terénní úpravy budou řešeny ve stavebním objektu „SO.101 – komunikace„. Vozovka je součástí silnice III/2761, která se v řešeném úseku nachází v obci Malá Bělá. Jedná se o intravilánovou místní sběrnou, dvoupruhovou obousměrnou komunikaci s návrhovou rychlostí 50km/h a asfaltovým krytem. Komunikace v šíři 6,5 m bude lemována silničními obrubami a komunikacemi pro pěší. Chodníky budou stejně jako vozovka rozděleny na dva úseky z důvodu nutného rozdělení akce na dvě projektové dokumentace, tak aby oba mosty měly svá předpolí. Dělícím místem bude hrana zděného oplocení objektu č.p. 68 poblíž vjezdu na parcelu. Pomyslnou kolmicí na osu komunikace bude vozovka s chodníkem rozdělena. Rekonstrukcí mostu 2761-1 bude vyvolána přeložka domovní přípojky plynu vedená v současnosti nad terénem podél mostu (není součástí DSP). Přípojka plynu bude směrově posunuta vedle mostu a vedena v zemi pod náhonem koryta do pilířku HUP, který se nachází za oplocením na pozemku č.p.68. Přeložka plynu je předmětem stavebního objektu „SO.501 – Přeložka plynovodu“. Součástí tohoto stavebního objektu bude i výšková přeložka úseku plynovodu lPE 90x5,2 v délce 8m do hloubky 0,5m pod novou trubní propustí. Výšková přeložka bude provedena při oboustranném stlačení. V souběhu s přeložkou domovní přípojky plynovodu budou vedeny i přeložky sdělovacího vedení a silového vedení. Sdělovací vedení je součástí projektové dokumentace „III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-2“ vyvolané právě rekonstrukcí mostu 2761-2. Překládané vedení ČEZ je součástí jiné projektové dokumentace, kterou zajišťuje společnost ČEZ. Při výstavbě je nutné brát v potaz veškeré náležitosti týkající se návrhu druhého mostu spolu s ostatními stavebními objekty tak aby na sebe bezproblémově navazovaly. Stavba má význam pro dopravní dostupnost obce Nová Ves silnicí III/2761 a možnost dalšího dopravního napojení směrem na Klášter Hradiště nad Jizerou. Zájmová lokalita se nachází v obci Malá Bělá u křižovatky silnic II/276 a III/2761. Jedná se o intravilán obce. V blízkosti stavby se nacházejí jedno až dvoupodlažní objekty. Terén je mírně zvlněný s nadmořskou výškou od 215 do 217 m.n.m..

Most ev.č. 2764-2
Stavba je zapříčiněná nevyhovujícím stavem současného mostního objektu č.2761-2 přes vodoteč Bělá, který bude plně nahrazen novým mostním objektem. Rekonstrukcí mostu bude zasažena silnice III/2761 zpřístupňující tento most a budou vyvolány přeložky inženýrských sítí, procházející nad terénem v souběhu s mostem. Stávající silnice bude nahrazena komunikací kategorie MS 7,5/50 dle platné normy ČSN 736110. Umístění stavby plně ctí stávající polohu mostu a silnice pouze dojde k rozšíření vozovky a uliční prostor bude doplněn o komunikace pro pěší. Tato projektová dokumentace navazuje na další akci, která řeší rekonstrukci mostu 2761-1 nacházející se cca 19,5m před tímto mostem (vztaženo ke směru staničení). Dělícím místem bude hrana zděného oplocení objektu č.p. 68, kde pomyslnou kolmicí na osu komunikace bude stavba rozdělena na dvě akce. Obě stavby jsou vzájemně koordinovány.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 404 069 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků