Veřejná zakázka: II/105 Psáry, průtah (opakování)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5257
Systémové číslo: P19V00001333
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-037998
Datum zahájení: 24.10.2019
Nabídku podat do: 09.01.2020 11:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/105 Psáry, průtah (opakování)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této stavby je realizace rekonstrukce silnice II/105 v průtahu obcí Psáry. Stavba je situována v intravilánu obce Psáry. Komunikace II/105 prochází ulicí Psárská. Stavba navazuje na konec v minulosti provedené úpravy silnice II/105. Začátek úpravy je před obecním úřadem za křižovatkou s ulicí „K Junčáku“, v křižovatce s ulicí „Slepá“. Konec úpravy je v křižovatce (včetně) se silnicí III/1051 (ul. Kutná). Délka úseku je 1,0 km. Silnice je v celém úseku po levé straně ohraničena chodníkem, který byl postaven v roce 2005. Po pravé straně až k mostu jsou pozůstatky chodníku, realizovaného v různém časovém období. Šířka silnice mezi zvýšenými obrubami je od 6,0 do 7,0 m. Silnice je vedena přes most ev.č. 105-001 a most ev.č. 105-002. Na most ev.č. 105-002 je vypracována projektová dokumentace opravy, která je součástí této veřejné zakázky. Na konci úseku je nepřehledná stykovaná křižovatka se středovým ostrůvkem. V prostoru tělesa komunikace je veden vodovod, splašková kanalizace DN 300 a STL plynovodu. V levém chodníku je vedena dešťová kanalizace DN 500 postavená v letech 1950-1960. Součástí této veřejné zakázky je dále vybudování pateřního kanalizačního sběrače, jehož účelem je zajištění odvedení splaškových vod od nemovitostí do stávajícího kanalizačního systému obce, který je zakončen kapacitní čistírnou odpadních vod. Součástí této veřejné zakázky je dále liniová stavba vodovodu k posílení zásobování obce Psáry pitnou vodou. Navržené vodovodní řady jsou z litinového potrubí DN150 a DN200 v celkové délce 3347,8 m a z potrubí PE 100 RC SDR 11 De110 v délce 272,5 m. Součástí stavby je výstavba vodovodní předávací šachty a vodovodní redukční šachty včetně technologického vystrojení, elektropřípojky NN a úprava technologie v ČS Štědřík. Navržený vodovod bude napojen na stávající Posázavský vodovod. Jedná se o novostavbu, svým účelem je to stavba trvalá, účelem stavby je posílení zásobování obce pitnou vodou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 75 399 542 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_5257.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky