Smlouva: II/105 Psáry, průtah (opakování)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1163
Evidenční číslo: S-2321/DOP/2020
Datum uzavření smlouvy: 13.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 82 297 365,20
Cena v Kč vč. DPH: 99 579 811,89
Zadávací řízení: II/105 Psáry, průtah (opakování)

Název (předmět)

II/105 Psáry, průtah (opakování)

Stručný popis

Předmětem této stavby je realizace rekonstrukce silnice II/105 v průtahu obcí Psáry. Stavba je situována v intravilánu obce Psáry. Komunikace II/105 prochází ulicí Psárská. Stavba navazuje na konec v minulosti provedené úpravy silnice II/105. Začátek úpravy je před obecním úřadem za křižovatkou s ulicí „K Junčáku“, v křižovatce s ulicí „Slepá“. Konec úpravy je v křižovatce (včetně) se silnicí III/1051 (ul. Kutná). Délka úseku je 1,0 km. Silnice je v celém úseku po levé straně ohraničena chodníkem, který byl postaven v roce 2005. Po pravé straně až k mostu jsou pozůstatky chodníku, realizovaného v různém časovém období. Šířka silnice mezi zvýšenými obrubami je od 6,0 do 7,0 m. Silnice je vedena přes most ev.č. 105-001 a most ev.č. 105-002. Na most ev.č. 105-002 je vypracována projektová dokumentace opravy, která je součástí této veřejné zakázky. Na konci úseku je nepřehledná stykovaná křižovatka se středovým ostrůvkem. V prostoru tělesa komunikace je veden vodovod, splašková kanalizace DN 300 a STL plynovodu. V levém chodníku je vedena dešťová kanalizace DN 500 postavená v letech 1950-1960. Součástí této veřejné zakázky je dále vybudování pateřního kanalizačního sběrače, jehož účelem je zajištění odvedení splaškových vod od nemovitostí do stávajícího kanalizačního systému obce, který je zakončen kapacitní čistírnou odpadních vod. Součástí této veřejné zakázky je dále liniová stavba vodovodu k posílení zásobování obce Psáry pitnou vodou. Navržené vodovodní řady jsou z litinového potrubí DN150 a DN200 v celkové délce 3347,8 m a z potrubí PE 100 RC SDR 11 De110 v délce 272,5 m. Součástí stavby je výstavba vodovodní předávací šachty a vodovodní redukční šachty včetně technologického vystrojení, elektropřípojky NN a úprava technologie v ČS Štědřík. Navržený vodovod bude napojen na stávající Posázavský vodovod. Jedná se o novostavbu, svým účelem je to stavba trvalá, účelem stavby je posílení zásobování obce pitnou vodou.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy