Veřejná zakázka: III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín - Úžice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10093
Systémové číslo: P22V00000709
Evidenční číslo zadavatele: vz-205/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.05.2022
Nabídku podat do: 03.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín - Úžice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího mostu - kompletní výměna mostního svršku včetně vybavení mostu, výměny izolace, mostních závěrů a sanace spodní stavby a NK v rámci stávajících záborů.
Po odstranění stávajícího mostního svršku bude provedena sanace povrchu mostovky/vyztuženého vyrovnávacího betonu (případné srovnání nerovností, očištění, lokální sanace po odstranění původního kotvení římsy a svodidel, předúprava povrchu mostovky, reprofilace) s následným provedením penetračního nátěru k zajištění přídržnosti nové izolace mostovky. V rámci realizace nového izolačního systému budou na mostě na místě původních osazeny nové odvodňovače a nové odvodňovací trubičky (odvodnění izolace) s dostatečným přesahem pod spodní hranu nosníků. V těchto místech bude provedena lokální sanace a reprofilace betonu nosníků reprofilační maltou. Nové římsy jsou navrženy jako monolitické. Kotvení římsy bude provedeno pomocí mašlových kotev dodatečně do vývrtu vlepených do stávající konstrukce dle VL4 402.22. Na obou římsách je veden nouzový chodník v původní šířce 1250 mm. Na mostě jsou po obou stranách navržena nová ocelová mostní svodidla pro úroveň zadržení H2. Po obou stranách mostu je navrženo ocelové zábradlí se sítí výšky 1100 mm. Dutiny nosníků budou zbaveny nečistot a bude zamezeno možnosti vstupu nepovolaných osob. V případě výskytu trhlin u koncových příčníků s šířkou přesahující 0,3 mm bude provedena jejich oprava pomocí těsnící tlakové injektáže dle TP 88. V rámci opravy mostu je navržena výměna obou mostních závěrů. MZ jsou navrženy jako jedno lamelové povrchové s jednoduchým těsněním spáry. Po odbourání stávajících mostních závěrů bude nutné zkontrolovat stav a řešení stávající dilatační spáry mezi mosty. V rámci opravy mostu bude obnovena PKO ložisek a vyměněny poškozené díly.
Plentovací zídky budou do vzdálenosti 250 mm od NK odbourány. Bude zakonzervována výztuž a obnovena krycí vrstva výztuže plentovacích zídek v odbourané ploše . Pilíře budou otryskány tlakovou vodou. Odhalená výztuž bude pasivována. Následně bude
provedena sanace poškozených míst povrchu pilířů reprofilační maltou. Dále bude aplikován ochranný nátěr typu S6 dle TKP 31 min. do 4 m výše pilíře.
Nátoky skluzů u mostu z prostého betonu budou odbourány a budou nahrazeny nátoky ze žulových kostek do betonu v rozsahu původních nátoků. Stávající opevnění svahů bude očištěno tryskáním tlakovou vodou, zdegradované a nesoudržné spárování dlažby bude mechanicky odstraněno. Oprava spárování bude provedena cementovou maltou.
To vše na základě PD zpracované firmou PUDIS a.s.. Na opravu mostu nebylo vydáno SP, na základě Sdělení Městského úřadu Kralupy nad Vltavou č.j. MUKV 10244/2021 VYST ze dne 22.2.2021, které je součástí PD, není SP třeba.
Stavba je členěna na následující rozhodující SO : SO 201 – most 0081-2 a SO 181 – DIO.

Další podmínky předmětu plnění (odkup, likvidace, inženýrské sítě, demolice a její výjimky) jsou uvedeny v technické specifikaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 454 922 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy