Veřejná zakázka: III/27954 Seletice, svah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10055
Systémové číslo: P22V00000671
Evidenční číslo zadavatele: VZ-194/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.05.2022
Nabídku podat do: 27.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27954 Seletice, svah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající vozovky a sanace svahu pod komunikací III/27954 v obci Seletice. Šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno na stávajících 5,0 m. Nezpevněná krajnice bude vybudována po obou stranách komunikace v základní šířce 0,5 m. V případě osazení svodidla bude krajnice rozšířena na 1,5 m. V rámci opravy bude přebudováno odvodnění komunikace. Podél řešeného úseku budou osazeny betonové žlabovky s vyústěním do stávajícího systému odvodnění. Všechny dotčené propustky budou přebudovány.
Svislé dopravní značení bude aktualizováno a nahrazeno novým. Vodorovné dopravní značení není uvažováno.
V návaznosti na stavbu dojde k přesunutí veřejného osvětlení (SO 401) a kabelového vedení společnosti ČEZ mimo konstrukci svahu (není součástí PD).
V rámci stavebních prací dojde k vybourání vozovky včetně podkladních vrstev a k odtěžení stávajícího ujíždějícího svahu v km 0,520 – 0,788. Těleso svahu bude strmější než je nyní a to kvůli přeložce vodovodu, která byla provedena v patě násypu. Nové sklony svahů násypového tělesa budou proměnné, s maximálním sklonem 70°. Z tohoto důvodu je nutné úbočí násypového tělesa zajistit pomocí konstrukce z vyztužené zeminy tak, aby byla zajištěna jeho celková i vnitřní stabilita. Tvar a vyztužení násypu bylo zvoleno dle statického výpočtu.
Po odtěžení tělesa násypu bude v patě provedena drenáž, která bude zaústěna do stávajícího odvodnění. Únosnost základové spáry musí být minimálně 30 MPa. V případě nedostatečné únosnosti bude provedena její sanace. Nejprve bude položena stabilizační geomříž (sečnová tuhost při 0,5% deformaci 325 kN/m), poté dojde k položení ŠDA 0/63 v tl. 300 mm.
Na takto upravenou základovou spáru bude provedeno těleso násypu z ŠDA 0/63. Jednotlivé vrstvy budou hutněny v maximální tloušťce 0,3 m. Konstrukce bude vyztužena geomříží s roztečí cca 0,5 m. Jedná se o tkanou geomříž z polyesterových vláken potažených polyvinylchloridem; dlouhodobá výpočtová pevnost = 42,8 kN/m. Vyztužení konstrukce a obalení líce bude tvořeno souvislým pásem výztužné geomříže. Jedna část vytvoří vodorovnou kotevní délku geomříže a druhá bude po obalení líce zakotvena v úrovni následující vrstvy. Za geomříží, která obalí líc svahu bude umístěna biogradační georohož s plošnou hmotností 350 g/m2, aby nedocházelo k vytlačení zeminy skrz oka geomříže. Svah bude ozeleněn hydroosevem.
Po provedení svahu bude vybudováno nové souvrství v tloušťce 450 mm. V úsecích mimo opravu svahu (km 0,000 – 0,090 a km 0,230 – 0,270) bude v případě málo únosné zemní pláně provedena její sanace ŠDA 0/63 v tl. 400 mm. Směrové a šířkové vedení nebude změněno. Příčné sklony budou zřízeny dle ČSN a jsou definovány ve výkresové části PD.
Na celou délku násypu bude osazeno jednostranné silniční ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 v délce 175 m + 2x krátké náběhy (4 m).
Odvodnění komunikace bude přebudováno včetně dvou propustků – propustek 1 - km 0,257 a propustek 1P – km 0,267. Sklon komunikace bude jednostranný pro minimalizaci odtoku vody přes zpevněný svah. Po pravé straně ve směru staničení budou osazeny betonové žlabovky s podélnou drenáží.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 467 967 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy