Veřejná zakázka: III/3272 Hlízov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9830
Systémové číslo: P22V00000448
Evidenční číslo zadavatele: VZ-89/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2022
Nabídku podat do: 27.04.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3272 Hlízov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části silnice III/3272 průtahu v intravilánu obce Hlízov s návazností na stávající dopravní síť.
Silnice III/3272 je navržena v kategorii MS2 -/7,5/50 s šířkou mezi obrubami 6,50m. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v kompletním odstranění stávající konstrukce vozovky, sanaci podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky. Z důvodu zajištění napojení stávajících sjezdů a vchodů ke stávající zástavbě v normových hodnotách bude niveleta lokálně snížena oproti stávajícímu stavu až o 320mm v blízkosti autobusové zastávky „Hlízov, u pomníku“. Ve většině řešeného úseku není vozovka ohraničena odrazným prvkem, tudíž na ní nejsou jednoznačně vymezeny jednotlivé části dopravního prostoru. V současném stavu má komunikace nedostatečnou šířku pro obousměrný provoz a dochází tak ke kolizi se statickou dopravou na nezpevněných okrajích silnice. Tento stav bude upraven rozšířením komunikace a umístěním adekvátních prvků s cílem jednoznačného oddělení jednotlivých dopravních prostorů. Obratiště autobusů u zastávky „Hlízov, u pomníku“ bude rekonstruováno odstraněním stávající konstrukce vozovky a pokládkou nových konstrukčních vrstev s jejich odstupňováním při styku se stávajícím chodníkem. Autobusová nástupiště „Hlízov, u pomníku“ a „Hlízov, u váhy“ budou opatřena novým bezbariérovým obrubníkem s výškou nástupní hrany 160mm o délce 12m. V celé délce upravovaného úseku dojde k výměně a úpravě svislého a vodorovného dopravního značení. Za další bude stavba řešit přípravu vlastního území výstavby před započetím prací, kácení a ochrana stromů a keřů, smýcení náletových dřevin, odhumusování, ohumusování a rekultivace. Stavba bude dále řešit návrh opatření pro úpravu provozu na řešených pozemních komunikacích v rámci stavebních prací a omezení, které vzniknou v rámci stavby. V neposlední řadě bude provedeno uvedení do původního stavu dotčených komunikací, které budou využity jako objízdné trasy v době výstavby. Objízdná trasa bude vyznačena před započetím rekonstrukce zájmové silnice. Pod silnicí III/3272 v úrovni RD č.p. 93 a 13 u autobusové zastávky „Hlízov, u váhy“ budou navrženy chráničky tak, aby bylo možné provedení pozdějšího protažení nového vedení VO, popř. jiných vedení. Stávající silové vedení, které bude zasaženo výkopovými pracemi, bude opatřeno chráničkou. U podzemních silových vedení budou úseky pod vozovkou opatřeny chráničkou.
Zelené pásy budou částečně využity pro umístění podélných parkovacích zálivů a po dokončení stavby budou zarovnány a osety travním semenem. Stávající přechody pro chodce, které se nachází na křižovatce silnic III/3272 a III/3273 budou obnoveny. Navíc budou doplněna místa pro přecházení v místech, která jsou dána současným provedením chodníků. Napojení na místní komunikace bude provedeno v nezbytně nutné míře.
Stávající odvodnění bude kompletně revitalizováno. Povrchová voda bude odvedena gravitačně příčným a podélným sklonem zpevněných ploch do obnovených a doplněných uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Zemní pláň, resp. parapláň bude též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po obou stranách vozovky, která bude opatřena revizními šachtami a vyvedena do stávající dešťové kanalizace.
V rámci rekonstrukce silnice III/3272 bude nutné přeložit nadzemní sdělovací metalické vedení společnosti Cetin, a.s. do bezkolizní polohy vůči silnici III/3272 včetně přeložky podzemního sdělovacího metalického vedení zajišťující kolmé křížení se silnicí III/3272.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 508 975 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky