Veřejná zakázka: II/227 Rakovník – Kněževes, nové technologie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 211
Systémové číslo: P16V00000130
Evidenční číslo zadavatele: vz-48/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631555
Počátek běhu lhůt: 06.04.2016
Nabídku podat do: 02.05.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/227 Rakovník – Kněževes, nové technologie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/227 Rakovník – Kněževes, nové technologie“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Při realizaci díla musí být respektovány zejména následující závazné postupy a technologie:
Jedná se o konstrukci nových zpevněných ploch vozovek, které jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Nejprve bude provedeno odstranění stávající přerostlé krajnice travou s jejím odvozem na skládku. Následně bude stávající asfaltový kryt vozovky odfrézován v extravilánu v tl. 110mm. Frézování bude probíhat po jednotlivých vrstvách (obrusná a ložná vrstva) a dále dle nově navržené nivelety komunikace. Asfaltová suť bude odvezena na obalovnu asfaltových směsí k recyklaci. Po odfrézování bude provedena vizuální kontrola stavu a únosnosti stávajících podkladních vrstev s určením míst pro sanaci podkladních vrstev. Neúnosné vrstvy ze štěrku budou sanovány tak, že budou v tl. 400 odtěženy a odvezeny na skládku. Poté nahrazeny novými konstrukčními vrstvami. Zemní práce budou provedeny až do úrovně zemní pláně. Konstrukce vozovky zde bude pokládána na urovnanou a zhutněnou zemní pláň. Pro jednotlivé podkladní vrstvy v konstrukci vozovky jsou v příloze ČSN 736126-1 stanoveny příslušné moduly únosnosti Edef,2, kterých bude zapotřebí dosáhnout. Stávající povrch po odfrézování bude zameten a očištěn od zbytků vyfrézované asfaltové suti. Zároveň musí proběhnout ošetření stávajících dilatačních spár v pokladních asfaltových vrstvách. Stávající spáry budou profrézovány a zality pružnou asfaltovou zálivkou za horka-TP115. Nad dilatační spáru bude následně položena pružná membrána s výstužnou vložkou z kompozitního materiálu s pevností 50x50kN/m a protažením maximálně 2,5% v šířce minimálně 2,0m. Po provedení a převzetí sanovaných pokladních vrstev a ošetření spar v podkladních vrstvách pomocí pružné membrány s kompozitní vložkou zástupcem investora, dojde k provedení spojovacího postřiku ČSN 736129 a následně pokládce hutněných asfaltových vrstev ČSN 736121, kapitola 7TKP a ČSN EN 13108. Začátek pokládky jednotlivých asfaltových vrstev musí písemně odsouhlasit technický dozor investora (TDI) zápisem ve stavebním deníku. Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN, TP a TKP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 384 779 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky