Smlouva: II/227 Rakovník – Kněževes, nové technologie

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10
Datum uzavření smlouvy: 04.07.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 33 226 647,40
Cena v Kč vč. DPH: 40 204 243,40
Zadávací řízení: II/227 Rakovník – Kněževes, nové technologie

Název (předmět)

II/227 Rakovník – Kněževes, nové technologie

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/227 Rakovník – Kněževes, nové technologie“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Při realizaci díla musí být respektovány zejména následující závazné postupy a technologie:
Jedná se o konstrukci nových zpevněných ploch vozovek, které jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Nejprve bude provedeno odstranění stávající přerostlé krajnice travou s jejím odvozem na skládku. Následně bude stávající asfaltový kryt vozovky odfrézován v extravilánu v tl. 110mm. Frézování bude probíhat po jednotlivých vrstvách (obrusná a ložná vrstva) a dále dle nově navržené nivelety komunikace. Asfaltová suť bude odvezena na obalovnu asfaltových směsí k recyklaci. Po odfrézování bude provedena vizuální kontrola stavu a únosnosti stávajících podkladních vrstev s určením míst pro sanaci podkladních vrstev. Neúnosné vrstvy ze štěrku budou sanovány tak, že budou v tl. 400 odtěženy a odvezeny na skládku. Poté nahrazeny novými konstrukčními vrstvami. Zemní práce budou provedeny až do úrovně zemní pláně. Konstrukce vozovky zde bude pokládána na urovnanou a zhutněnou zemní pláň. Pro jednotlivé podkladní vrstvy v konstrukci vozovky jsou v příloze ČSN 736126-1 stanoveny příslušné moduly únosnosti Edef,2, kterých bude zapotřebí dosáhnout. Stávající povrch po odfrézování bude zameten a očištěn od zbytků vyfrézované asfaltové suti. Zároveň musí proběhnout ošetření stávajících dilatačních spár v pokladních asfaltových vrstvách. Stávající spáry budou profrézovány a zality pružnou asfaltovou zálivkou za horka-TP115. Nad dilatační spáru bude následně položena pružná membrána s výstužnou vložkou z kompozitního materiálu s pevností 50x50kN/m a protažením maximálně 2,5% v šířce minimálně 2,0m. Po provedení a převzetí sanovaných pokladních vrstev a ošetření spar v podkladních vrstvách pomocí pružné membrány s kompozitní vložkou zástupcem investora, dojde k provedení spojovacího postřiku ČSN 736129 a následně pokládce hutněných asfaltových vrstev ČSN 736121, kapitola 7TKP a ČSN EN 13108. Začátek pokládky jednotlivých asfaltových vrstev musí písemně odsouhlasit technický dozor investora (TDI) zápisem ve stavebním deníku. Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN, TP a TKP.

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00066001
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    15000 Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy