Veřejná zakázka: III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10604
Systémové číslo: P22V00001220
Evidenční číslo zadavatele: vz-406/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.08.2022
Nabídku podat do: 19.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je : Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího železobetonového mostu . Následně výstavba nového prefabrikovaného rámového mostu o rozpětí 9,49 m založeného na mikropilotách . Most je navržen jako prefabrikovaný rám o jednom poli s klouby v opěrách. Opěry jsou tvořeny patkami, které jsou založeny na základové desce, která je podepřena mikropilotami. Prefabrikovaný polorám je tvořený z dílců šířky max. 2,5 m z důvodu možnosti dopravy. Křídla jsou prefabrikovaná. Odvodnění mostu je zajištěno příčným a podélným sklonem vyrovnávací vrstvy z betonu tl. min. 60 mm, která je přikotvena k hornímu povrchu nosné konstrukce. Na nosné konstrukci bude provedena celoplošná jednovrstvá pásová izolace na pečetící vrstvu epoxidové pryskyřice . Vozovka bude dvojvrstvá z MA + ACO, římsy železobetonové s osazeným mostním zábradlím se svislou výplní .
Postup výstavby je třeba dodržet dle zpracované PD tak, aby byl co nejméně omezen pěší provoz . Předpokládaný postup prací : Před zahájením výstavby mostu je nutné zbourat stávající most (SO 001). Dále provést provizorní zatrubnění potoka (součást tohoto SO), zřídit pracovní plošinu pro vrtání mikropilotového založení mostu a pro vrtání otvorů pro zápory. Následně budou provedeny výkopy až na základovou spáru v jámě pažené záporovým pažením. Pak budou osazeny prefabrikované části konstrukce mostu a poté zmonolitněny. Po osazení prefabrikované nosné konstrukce na ni budou umístěny 2 provizorní lávky pro pěší a bude jim umožněn průchod přes staveniště. V následující etapě bude dokončena pravá strana mostu včetně chodníkové římsy a zábradlí a pěší sem budou převedeni. V další etapě bude dokončena levá část mostu a budou provedeny terénní konečné úpravy.
Součástí zakázky dále je i rekonstrukce komunikace v délce cca 72,5m včetně opěrné zdi z gabionů, kácení dřevin v blízkosti mostu , náhradní výsadba 10 stromů , zřízení lávky pro pěší, provizorní a trvalé oplocení sousedních pozemků , zajištění DIO a to vše na základě PD zpracované firmou AF-Cityplan a vydaného SP.
Akce je členěna na následující SO : SO 001 – příprava území a demolice mostu, SO101- komunikace, opěrná zeď z gabionů a oplocení pozemků, SO 201 – výstavba nového mostu včetně provizorní lávky pro pěší a SO 180 – DIO.

Další informace: Při výstavbě je třeba také důsledně dodržovat veškeré podmínky uvedené ve smlouvách s majiteli sousedních pozemků (smlouvy k dispozici u KSÚS) , zejména :
- prokazatelně informovat Pronajímatele o započetí se Stavbou a dni zahájení pronájmu Předmětu nájmu dle této Smlouvy alespoň 30 pracovních dní předem.
- zřídit provizorní oplocení a vjezdovou bránu, jak jsou uvedeny v dokumentaci schválené pro stavební řízení, konktrétně D.1 / STAVEBNÍ ČÁST, SO 101 – Komunikace III/24423 v příloze č. 1 – Technická zpráva, verze 1, a to před odstraněním stávajícího oplocení a vjezdové brány.
- udržovat provizorní oplocení a vjezdovou bránu uvedené v čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku domácích a hospodářských zvířat z Pozemku.
- zajistit Pronajímateli přístup / příjezd pro motorová vozidla a požární techniku na Pozemek, vyjma 3 pracovních dní, po které bude v rámci Stavby provedena realizace drenáže pod příjezdem na Pozemek.
- po skončení Stavby zřídit na Pozemku nové oplocení a vjezdovou bránu, jak jsou uvedeny v dokumentaci schválené pro stavební řízení D.1 / STAVEBNÍ ČÁST, SO 101 – Komunikace III/24423 v příloze č. 1 – Technická zpráva, verze 1.
- odstranit provizorní oplocení a vjezdovou bránu až po úplném dokončení a funkčnosti nového oplocení a vjezdové brány, bez vad a nedodělků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 716 206 Kč bez DPH
  možnost překročení předpokládané hodnoty dle zadávacích podmínek

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky