Veřejná zakázka: Oprava mostu ev.č. 10812-1, most přes potok v obci Kšely

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 823
Systémové číslo: P17V00000107
Evidenční číslo zadavatele: VZ-97/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.03.2017
Nabídku podat do: 31.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev.č. 10812-1, most přes potok v obci Kšely
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je přestavba mostu ev. č. 10812-1. Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 201
Konstrukce mostu je navržena jako přímo pojížděný šikmý železobetonový polorám s rovnoběžnými křídly, založený hlubinně na velkoprůměrových vrtaných ŽB pilotách o průměru 900 mm. Délka přemostění činí 7,000 m, světlost rámu je taktéž 7,000 m, tloušťka rámových stojek je 0,700 m, horní příčel má tloušťku 0,350 m uprostřed rozpětí resp. 0,600 m ve vetknutí do stěn. Horní příčel rámu je v příčném směru konstantní tloušťky, v příčném sklonu 2,5%. Od osy odvodnění je navržen protispád 6,0% (vpravo). Rovnoběžná křídla mají tl. 0,500 m a jsou navrženy v nezbytně nutné délce. Na pravé křídlo Vitické opěry navazuje úhlová ŽB zídka dl. 10,0 m, tak aby bylo možné bez zásahů do sousedního pozemku provést podél této zídky stávající příkop. Pro nosnou konstrukci a křídla je navržen beton třídy C 30/37-XC4, XF3 s výztuží B 500B (10 505 (R)).

SO 401
Provizorní přeložka:
Trasa provizorní přeložky začne na severozápadní straně mostu. Trasa přejde v chráničce pod silnicí III/10812 a dále bude pokračovat k provizorní lávce pro pěší přes Chotýšovský potok. Na lávce pro pěší bude pro vedení kabelu upevněn kabelový žlab s víkem. Za lávkou pro pěší bude trasa pokračovat jihovýchodním směrem k silnici III/10812. V chráničce trasa přejde na jihozápadní stranu silnice III/10812 a napojí se na trasu stávající. V trase budou vedeny kabely TCEPKPFLE 5XN0,8 a TCEPKPFLE 10XN0,8.

Varianta provizorní přeložky:
Mezi stávajícími sloupy s vrchním sdělovacím vedením CETIN bude zavěšen kabel provizorní přeložky TCEKFLES 15XN0,8. Na sloupy budou upevněny rozvaděče MRS 3 osazené zářezovými svorkovnicemi a zásobníky s přepěťovými ochranami. V rozvaděčích budou ukončeny stávající úložné kabely i nový kabel provizorní přeložky.

Definitivní přeložka:
V rámci opravy mostu budou do římsy mostu a následně i do římsy opěrné zdi založeny chráničky pro kabelové vedení. Trasa definitivní přeložky začne v místě stávající spojky provizorní přeložky na severozápadní straně mostu. Dále bude v chráničkách v římse mostu a opěrné zdi pokračovat jihovýchodním směrem až k do místa stávajících spojek provizorní přeložky a zde se napojí na stávající kabely. V trase budou vedeny kabely TCEPKPFLE 5XN0,8 a TCEPKPFLE 10XN0,8. V rámci demontáže provizorní lávky pro pěší bude demontován i kabelový žlab a kabely provizorní přeložky vedené na lávce pro pěší.

SO 402
Proudová soustava a napětí: 3~ + PEN, 3x400/231 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 33 200-4-41. Na silnici III/10812 v obci Kšely bude rekonstruován most vedoucí přes Chotýňovský potok. V souvislosti s rekonstrukcí mostu dojde i k úpravě koryta vodoteče, které bude zpevněno. Po jižní straně mostu v kovové chráničce vede souběžně s komunikací kabelová trasa veřejného osvětlení na úrovni komunikace. Trasa kabelového vedení je v kolizi se stavební jámou. V trase se nachází kabel 1x CYKY 4x10.

Provizorní přeložka:
Ze stávajícího stožáru na jižní straně vozovky západně od mostu bude veden provizorně kabel pod komunikaci v HDPE chráničce k provizornímu přemostění. Přes provizorní přemostění přejde na severní stranu vodoteče a dále bude trasa vedena zpět pod komunikaci v HDPE chráničce a následně provizorně naspojkována na trasu stávající mimo stavební jámu. Trasa bude obsahovat kabel 1x CYKY 4x10.

Definitivní přeložka:
Po obnovení mostu bude zřízena definitivní trasa, která bude vedena v trase původní. Bude využito založených chrániček v mostní konstrukci vyhrazené pro kabelová vedení. Naspojkování na stávající trasu bude provedeno za provizorní spojkou. Trasa bude provedena kabelem 1x CYKY 4x16.

SO 403
Provizorní přeložka:
Trasa provizorní přeložky začne na severozápadní straně mostu, bude vedena jihovýchodním směrem k mostu. Trasa bude vedena mimo projektovanou šířkovou úpravu silnice III/10812 před mostem. V trase bude uložena chránička, která bude v této části trasy následně využita i pro definitivní přeložku. Na severozápadní straně mostu trasa přejde v chráničce pod silnicí III/10812 a dále bude pokračovat k provizorní lávce pro pěší přes Chotýšovský potok. Na lávce pro pěší bude pro vedení kabelu upevněn kabelový žlab s víkem. Za lávkou pro pěší bude trasa pokračovat jihovýchodním směrem k silnici III/10812. V chráničce trasa přejde na jihozápadní stranu silnice III/10812 a napojí se na trasu stávající. V trase bude veden kabel CYKY 4Jx2,5.

Definitivní přeložka:
V rámci opravy mostu budou do římsy mostu a následně i do římsy opěrné zdi založeny chráničky pro kabelové vedení. Trasa definitivní přeložky začne v místě stávající spojky provizorní přeložky na severozápadní straně mostu. Až k mostu bude využívat stávající chráničky položené v rámci provizorní přeložky. Dále bude v chráničkách v římse mostu a opěrné zdi pokračovat jihovýchodním směrem až k do místa stávající spojky provizorní přeložky a zde se napojí na stávající kabel obecního rozhlasu. V trase bude veden kabel CYKY 4Jx2,5. V rámci demontáže provizorní lávky pro pěší bude demontován i kabelový žlab
a kabel provizorní přeložky vedený na lávce pro pěší.

Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací vyhotovenými společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, IČ 45271895, z 07/2015.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD, a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

V případě, že ZD obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se vždy za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce Účastníka mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále: zpracování realizační dokumentace stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy, zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 828 752 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky