Veřejná zakázka: II/101 Říčany - Úvaly, podrobný GTP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6215
Systémové číslo: P20V00000143
Evidenční číslo zadavatele: VZ-17/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.02.2020
Nabídku podat do: 06.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Říčany - Úvaly, podrobný GTP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu (GTP) v rozsahu zpracovaného Projektu podrobného GTP dle TP76. Zejména se jedná o práce:
· vyšetření IG a HG poměrů v zájmovém prostoru jednotlivých stavebních objektů a jejich
geotechnická interpretace,
· vyšetření režimu podzemní vody v místech jednotlivých objektů trasy a jejího bezprostředního
okolí,
· posouzení vlivu geotechnických poměrů a klimatických podmínek na provádění zemních prací,
· posouzení vlivu stavební činnosti na okolí (změny hladiny podzemní vody, nebezpečí kontaminace
podzemní vody aj.),
· vytipování geologických rizik s návrhem na jejich eliminaci, stanovení kategorií rozpojitelnosti hornin podle ČSN 73 6133; zatřídění hornin podle vrtatelnosti u vrtů pro piloty dle katalogu popisu a směrných cen stavebních prací 800-2,
· posouzení podloží vozovky do aktivní hloubky pro pozemní komunikace vedené v úrovni terénu podle ČSN 73 6133.
· Návrh založení mostních a dalších technických objektů, posouzení základových poměrů zadaných objektů. Na základě výsledků průzkumných prací provést:
· zatřídění horninového prostředí podle ČSN 73 6133,
· určení přetvárných a pevnostních charakteristik zemin podzákladí na základě výsledků
laboratorních testů a vyhodnocení dynamických penetrací jak pro plošné, tak případně i pro
hlubinné založení,
· vyhodnocení úrovně hladiny podzemní vody, jejího chemizmu a agresivity (zatřídění dle ČSN EN 206+A1) a posouzení přítoků do stavební jámy,
· doporučení způsobu a hloubky založení,
· posouzení návrh sklonu svahů dočasných výkopů.

Pro všechny činnosti je základním dokumentem, kterým se řídí plnění veřejné zakázky, Technický předpis TP 76, část A – Zásady geotechnického průzkumu a část B - Provádění geotechnického průzkumu ze dne 17. 6. 2009, schválená MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1, s účinností od 1. 7. 2009 a část C - Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací ze dne 5. 12. 2007, schválená MD-OI č.j. 1084/07-910-IPK/1, s účinností od 1. 1. 2008, v platném znění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 451 949 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky