Veřejná zakázka: II/108 Krupá - Chrást

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6064
Systémové číslo: P19V00002140
Evidenční číslo zadavatele: vz-800/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.12.2019
Nabídku podat do: 13.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/108 Krupá - Chrást
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky spočívá v odfrézování poškozené obrusné a ložní vrstvy, reprofilace asf. vrstvy recyklací za horka REMIX tl. 50mm. V rámci této zakázky dojde k opravě a pročištění propustků, seříznutí a dosypání krajnic, obnově příkopů, osazení svodidel dle TP 114 a obnově VDZ, barva a poté plast v daném úseku opravy. Součástí je i kompletní zajištění DIO, včetně vzájemně odsouhlasené opravy objízdných tras.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO dle Stanovení odboru dopravy. Návrh DIO bude proveden s důrazem na maximální propustnost dopravy, tzn. že pokud je to možné a dovolí to šířkové poměry komunikace, bude zachován min. jeden jízdní pruh. Po projednání s dotčenými orgány, zhotovitel bude provádět stavební práce na více pracovních místech současně, pro maximální urychlení doby výstavby.
Objížďky :
V případě nutnosti úplné uzavírky pozemní komunikace navrhne Zhotovitel převedení provozu objížďkou. Dopravní značení objížďky se navrhne podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, TP 65, TP 66 a TP 100. Osazení dopravních značek podle dokumentace provede Zhotovitel. Kontrolu dopravních značek provede před uvedením objížďky do provozu Policie ČR za účasti Objednatele/ stavby a Zhotovitele. O povolení uzavírky silnice požádá Zhotovitel příslušný silniční správní úřad (zákon č. 13/1997 Sb., § 24 a vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., § 39). Na základě vydaného povolení a jeho podmínek provede uzavírku silnice Zhotovitel za součinnosti Policie ČR. Po skončení uzavírky Zhotovitel neprodleně odstraní dopravní značení objížďky a dopravní značení komunikace, sloužící jako objížďka uvede do původního stavu, pokud není Objednatelem stavby stanoveno jinak.
Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 07:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a svátků, tak aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací.
Požadujeme, aby zhotovitel pro realizaci této zakázky disponoval obalovnou, vlastnil ji nebo ji měl smluvně zajištěnu. Obalovna musí být schopna vyrobit asfaltové směsi dle zadávací dokumentace pro danou stavbu a ty musí mít platné průkazní zkoušky pro dané směsi
(ACO11+,11S modifik;ACL16+,16S). To znamená, že musí být uvedeny na http://www.pjpk.cz/asfaltove-smesi-obalovny/. Toto doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy do 15dnů od výzvy k doložení.
Součástí závěrečné zprávy bude geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 845 665 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky