Veřejná zakázka: III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4929
Systémové číslo: P19V00001005
Evidenční číslo zadavatele: vz-461/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-021173
Datum zahájení: 26.06.2019
Nabídku podat do: 02.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu tvořeného ocelovou nosnou konstrukcí typu Langerův trám (hlavní nosník podporovaný obloukem pomocí tyčových závěsů, bez horního ztužení s dolní spřaženou ocelobetonovou mostovkou). Založení spodní stavby bude provedeno hlubinně na velkoprůměrových pilotách a na mikropilotách. Most převádí komunikaci III.třídy přes řeku Jizeru a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením. Součastí zakázky je také provedení DIO. V rámci stavby mostu musí být přeloženy inženýrské sítě. Úprava obecní kanalizace (SO 301) je součástí zakázky. Překládku kabelu CETIN provádí správce této sítě na základě smlouvy o provedení překládky uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky. Povinností zhotovitele veřejné zakázky je koordinace přeložky kabelu CETIN (SO 401) se stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání díla.

Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelová konstrukce určená k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

Přeložky inženýrských sítí - V rámci stavby mostu musí být přeloženy inženýrské sítě. Úprava obecní kanalizace (SO 301) je součástí zakázky. Překládku kabelu CETIN provádí správce této sítě na základě smlouvy o provedení překládky uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky. Povinností zhotovitele veřejné zakázky je koordinace přeložky kabelu CETIN (SO 401) se stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání díla. Z toho důvodu je v soupisu prací u SO 401 jediná položka – koordinace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 65 401 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy