Veřejná zakázka: III/33347 Suchdol, dopravně bezpečnostní opatření

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2762
Systémové číslo: P18V00000453
Evidenční číslo zadavatele: VZ-204/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.05.2018
Nabídku podat do: 12.06.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33347 Suchdol, dopravně bezpečnostní opatření
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/33347 Suchdol, dopravně bezpečnostní opatření“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem stavby je oprava komunikace a lokální úprava přidruženého dopravního prostoru za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace, v úseku stávající silnice IIII/33347 vymezené křižovatkou silnic I/2 x III/33347 a hranicí městysu Suchdol u Kutné Hory ve Středočeském kraji v délce cca 0,6 km.
SO 101 – Oprava komunikace, parkovací stání
Cílem opravy dotčeného úseku komunikace III/33347 je zlepšení bezpečnostních, technických a kvalitativních parametrů vozovky dle výsledků diagnostiky a požadavků investora. V rámci opravy komunikace bude provedeno sjednocení šířkových parametrů komunikace, bezbariérová úprava, zřízení parkovacích stání, zlepšení protismykových vlastností komunikace v místech přechodů pro chodce a míst pro přecházení, homogenizace konstrukce vozovky a to až na úroveň nestmelené podkladní vrstvy v tl. 250 mm, lokálně bude vyměněno celé konstrukční souvrství, úpravu, zpevnění a obnovení příkopů na původní úroveň dna, nezbytnou opravu, pročištění a obnovení propustků a dalších odvodňovacích zařízení na pozemku komunikace zajišťujících odvodnění vozovky, rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí, obnovu nezpevněných krajnic, VDZ a SDZ.
SO 102 – Komunikace pro pěší, vjezdy, parkovací stání
Ve vybraných úsecích podél komunikace III/33347 v obci Suchdol u Kutné Hory bude provedena rekonstrukce přidruženého dopravního prostoru. Rozsah opravy předpokládá zřízení, obnovu komunikací pro pěší v bezbariérové úpravě, která přispěje ke zlepšení pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb, zřízení sjezdů k přilehlé zástavbě, návrh nových parkovacích stání s místy vyhrazenými pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené včetně míst pro krátkodobá stání K+R, rektifikaci povrchových znaků inženýrských sítí, obnovu zeleně, zřízení prostoru pro kontejnerová stání.
V rámci rekonstrukce komunikace č. III/33347, dojde k výstavbě nového přechodu pro chodce naproti domu RD čp. 37. Napojení nového svítidla VO „A“ bude provedeno závěsným kabelem AES 2x10 ze stávající podpěry VO – zední konzole umístěné na RD čp. 37 – odbočením ze stávajícího rozvodu VO, který je součástí složeného vedení NN a VO, vedené po podpěrách firmy ČEZ. Dále bude veden kabel VO mezi body „A“ – „B“, kabel VO křižuje silnici III/33347 překopem a bude ukončen v osv. bodu „B“.
Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností DIPRO, spol. s r.o., Dopravní a Inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelář, IČ 48592722, se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, datum vypracování 12/2016 ve stupni PDPS, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 367 378 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky