Veřejná zakázka: III/2454, III/2724 Přerov nad Labem, rekonstrukce - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13563
Systémové číslo: P23V00002177
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0035/00066001/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2023
Nabídku podat do: 12.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2454, III/2724 Přerov nad Labem, rekonstrukce - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnic III/2454 a III/2724 v Přerově nad Labem a blízkém okolí, okres Praha východ, oblast Mochov, ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD).
Silnice jsou ve stanoveném úseku v nevyhovujícím stavebním i technickém stavu. Vykazují četné poruchy – výtluky, vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod.
Předpokládá se kompletní rekonstrukce vozovek vč. podloží, zajištění řádného odvodnění v celém dotčeném úseku.

Projektová dokumentace musí být zpracována v koordinaci se záměry obce Přerov nad Labem.
Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01.08.2022: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění.
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky dešťové kanalizace.
Návrh opravy/rekonstrukce, bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU
Předmětem díla jsou opravy všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku.
Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.
Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.
Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.
Oprava může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání.
Podrobná specifikace předmětu služeb a podmínek jejich provádění je obsažena v této ZD a v dalších dokumentech, zejména v přehledu požadovaného rozsahu, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu služeb, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Služby budou provedeny v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.
Poskytovatel je povinen při provádění služeb respektovat podmínky platných rozhodnutí, jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Poskytovatel odpovídá za to, že služby budou provedeny v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 279 250 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky