Veřejná zakázka: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1345
Systémové číslo: P17V00000627
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015353
Datum zahájení: 14.12.2017
Nabídku podat do: 09.01.2018 09:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev.č. 112-017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 112-015 a odstranění mostního objektu 112-017 a výstavbu nového mostního objektu vedoucího přes strouhu v Domašíně.
Most ev.č 112-015: V rámci tohoto objektu bude provedeno odbourání nevyhovujících říms včetně svodidel a zábradlí na mostě i na přilehlých opěrných zdech. Dále budou kompletně odstraněny poprsní zídky na kamenné klenbě. Násyp na klenbové konstrukci mostu bude odtěžen, aby bylo možné provádět zesilující železobetonovou desku. Před zahájením výkopových prací bude zřízeno podskružení konstrukce stávající klenby, aby nedošlo k jejímu zřícení, případně k odpadnutí krajních oddělených pásů. Výkopové práce budou probíhat symetricky z obou stran mostu.
Opěrná zeď na pravé straně za motem ve směru na Vlašim bude kompletně odstraněna a poté nahrazena novou konstrukcí z armované zeminy. Z důvodu nutnosti přístupu k této opěrné zdi je nutné zdemolovat i kůlnu v soukromém vlastnictví na pozemku 97/1. Práce na demolici kůlny budou probíhat v součinnosti s vlastníkem pozemku. Část opěrných zdí, které je nutné odbourat z důvodu provedení výkopů pro most, budou později dozděny do původního stavu. Pro tyto práce bude použita přiměřená strojní technika. Materiál bude roztříděn a odvezen.
Most ev.č. 112-017: Současný stavební stav mostu je špatný (V.). Výstavba mostu započne zaražením štětovnicové stěny, pokračovat bude kompletní demolici stávající konstrukce a provedením výkopu na úroveň základové spáry. Před provedením výkopů je nutné přeložit stožár vedení CETIN mimo budoucí prostor výkopů.
Po dobu stavby bude strouha zatrubněna. Vzhledem k malým průtokům je možné vodu v šachtě zahradit a po dobu výstavby ji čerpat za most čerpadlem.
Prefabrikované části klenby budou osazeny na podkladní beton, následně bude zabetonována vnitřní deska ve tvaru kynety. Na krajní prefabrikáty budou vybetonovány poprsní zídky a budou obloženy kamenným obkladem. Kamenný obklad bude provedený z kamenů shodných vzhledových vlastností, jako mají kameny sousedních opěrných zdí. Nosná konstrukce bude přeizolována natavovacími izolačními pásy, bude proveden systém drenážního odvodnění a konstrukce bude zasypána. Na poprsní zídky budou vybetonovány římsy a bude osazeno zábradlí. Vozovkové vrstvy a chodník bude napojen na stávající konstrukce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 126 856 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje - místnost č. 0007
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky