Veřejná zakázka: II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-071 přes potok v Kostelci nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12207
Systémové číslo: P23V00000823
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.05.2023
Nabídku podat do: 23.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-071 přes potok v Kostelci nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího klenbového mostu a následně výstavba nového železobetonového monolitický rámového mostu s náběhy. Nový most je navržen jako železobetonový polorám o jednom poli, bude mít šířku 9,2 m, šířku vozovky mezi římsami 6,5 m a chodník o šířce 1,6 m. Délka přemostění bude 5,0 m, celková délka mostu bude 12,589 m. Most bude založen plošně na železobetonových základových pásech. Spodní stavba je tvořena železobetonovými opěrami a zavěšenými křídly, nosná konstrukce železobetonovou deskou s náběhy u opěr. Izolace na mostě bude plošná NAIP, vozovka z MA + ACL + ACO, římsy železobetonové s osazeným mostním zábradlím se svislou výplní. Koryto potoka v mostním otvoru bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu a svahy a koryto potoka kamennou rovnaninou.
V těsné blízkosti mostu na levé straně se nachází samostatná lávka pro pěší, která je v majetku obce Kostelec. V rámci opravy mostu bude třeba tuto lávku bez poškození demontovat a přemístit na skládku dle požadavku obce Kostelec nad Labem.
Součástí opravy mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 145 m, úprava chodníků v délce cca 55 m, přeložka vodovodu a veřejného osvětlení a zajištění DIO. Přeložka sdělovacího kabelu Cetin již byla provedena s předstihem v roce 2022.
Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., vydaného Rozhodnutí - společného povolení stavby a ostatních souvisejících norem a předpisů.
Stavba je členěna na následující rozhodující SO : SO 101 – Silnice II/101, SO 102 – Chodníky, SO 201 – Most ev.č. 101-071 přes Zlonínský potok, SO 301 – Přeložka vodovodu a SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení.

V místě stavby se nacházejí následující inženýrské sítě a ochranná pásma cizích zařízení:
1/ Dešťová kanalizace (majitel, správce – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) Stavba narušuje ochranné pásmo kanalizace. V rámci stavy bude upraveno jejich vyústění. Dále do ní budou připojeny nové uliční vpusti a drenáže. Ochranné pásmo kanalizace do DN=500mm vedení je 1,50m.
2/ Splašková kanalizace (majitel – Město Kostelec nad Labem, správce STAVOKOMPLET spol. s.r.o.) Splašková kanalizace nebude stavbou dotčena. Ochranné pásmo kanalizace do DN=500mm je 1,50m.
3/ Vodovod (majitel – Město Kostelec nad Labem, správce – STAVOKOMPLET spol. s.r.o.)Vodovod bude stavbou dotčen. V úseku mostu bude vodovod přeložen. Ochranné pásmo vodovodu do DN=500mm je 1,50m.
4/ Silové vedení NN (majitel, správce - ČEZ Distribuce, a.s.) Silové vedení NN
nebude stavbou dotčeno. U nadzemních vedení NN (do 1kV) není ochranné pásmo definované. Při činnostech v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.
5/ Silové vedení veřejného osvětlení (majitel, správce – město Kostelec nad Labem) Silové vedení bude stavbou dotčeno. V úseku mostu bude vedení včetně lampy přeloženo. U podzemního vedení do 110kV je ochranné pásmo 1,00m. Při činnostech v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.
6/ Sdělovací vedení (majitel, správce - CETIN Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) Sdělovací vedení bylo v oblasti mostu v roce 2022 přeloženo. Ochranné pásmo této sítě je 1 m od vedení. Při provádění je nutné dbát pokynů dle stanoviska této společnosti.
7/ Plynovod (majitel, správce – GasNet, s.r.o.) Plynovod nebude stavbou dotčen. Ochranné pásmo plynovodu je 1,00m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 228 927 Kč bez DPH
  možnost překročení předpokládané hodnoty dle zadávacích podmínek

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky