Veřejná zakázka: III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11581
Systémové číslo: P23V00000199
Evidenční číslo zadavatele: VZ-23/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.02.2023
Nabídku podat do: 21.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: demolice stávajícího železobet. deskového mostu a stavba nového mostu. Nový most je navržen jako jednopolový, železobetonový, monolitický polorám. Kolmé rozpětí konstrukce bude 7,85m a světlost 7,0m. Mostovka bude desková, s náběhy, v tloušťce 0,475 – 0,7m. Opěry budou stěnové, kolmé, v tloušťce 0,85m. Do opěr budou vetknuta zavěšená křídla. Založení mostu je navrženo plošné, dle IGP v hornině R3. Izolace bude celoplošná NAIP. Římsy budou mostní, železobetonové, bez chodníku. V přechodových oblastech jsou navrženy klíny z mezerovitého betonu a drenáže. Na mostě je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1m. Součástí stavby bude rovněž úprava koryta pod mostem a v jeho blízkosti, rekonstrukce silnice III/2334 po obou stranách mostu do vzdálenosti cca. 30m, oprava objízdných tras, zřízení navazující opěrné žb. zdi v délce cca. 10m a úprava oplocení sousedního pozemku. Most je dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Pro předání díla dodá zhotovitel závěrečnou zprávu, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly zkoušek dle KZP a DSPS. Pro realizaci prací zajistí zhotovitel RDS, DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.
Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou Pontex s.r.o., vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení stavby a ostatních souvisejících norem a předpisů.

Stavba je členěna na následující rozhodující SO:
SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady
SO 001 – Demolice stávajícího mostu
SO 181 – Dopravně inženýrské opatření
SO 201 – Most ev.č. 2334-1
SO 391 – Obnova výpusti

Stavba se nachází na silnici III/2334 a navazuje na hráz rybníka a jeho výpust.

Ochranná pásma cizích zařízení :
Podle vyjádření elektronického ověření existence sítí a písemného správců sítí z roku 2021 se v místě stavby nenachází žádné zařízení těchto správců. Stavba zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení ČEZ Distribuce. Bude nutné, aby zhotovitel před zahájením stavby provedl aktualizaci ověření, popřípadě vyjádření existence sítí u jejich správců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 989 229 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky