Smlouva: Dodávka originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2018 a 2019

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 589
Datum uzavření smlouvy: 15.10.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 823 376,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 626 284,96
Zadávací řízení: Dodávka originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2018 a 2019

Název (předmět)

Dodávka originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2018 a 2019

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dodávku originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2018 až 2019 v rozsahu dle Přílohy č. 1, kterou účastník nacení a uvede jednotkové ceny za požadované typy náplní a cenu celkem. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 2).
Zadavatel požaduje dodání náplní do tiskáren, kopírovacích strojů a faxů postupně formou dílčích dodávek průběžně během doby trvání smluvního vztahu dle skutečné potřeby a skladovací kapacity a to včetně dopravy do budovy KÚ. Cena bude tedy zahrnovat dopravu do sídla objednatele.
Dílčí objednávky budou vyžádány písemnou objednávkou. Objednatel si vyhrazuje právo odebrat i menší objem než je celková hodnota této VZ. Fakturováno bude vždy jen odebrané množství v cenách dle nabídky předložené vybraným dodavatelem.
Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé vymezení předpokládané charakteristiky a účastník zadávacího řízení je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které však musí v plném rozsahu splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy