Smlouva: Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1575
Datum uzavření smlouvy: 15.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 150 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 181 500,00
Zadávací řízení: Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem

Název (předmět)

Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je služba pro zadavatele, spočívající v pravidelném monitoringu všech smluv uveřejněných příspěvkovými organizacemi zřízenými Středočeským krajem (v současnosti 272 organizací) na Portálu veřejné správy v informačním systému registru smluv.
Účelem monitoringu je odhalení všech nedostatků ve zveřejněných smlouvách. Nedostatkem je míněn rozpor mezi zákonem č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), aktuální metodikou provozovatele registru smluv a skutečným stavem zveřejněných smluv, který může mít dopad na platnost a účinnost smlouvy.
Součástí předmětu zakázky je změna parametrů monitoringu, pokud se během trvání zakázky změní metodika provozovatele registru smluv nebo dojde k novelizaci zákona o registru smluv a tím dojde i ke změnám, jakým mají být smlouvy správně do registru smluv vkládány.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor legislativně právní
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy