Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2019 15:31:41
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek“

s termínem pro podání nabídky do 27.2.2019 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_4138.html


Přílohy
- Výzva SK -Zadní Hrádek.pdf (681.65 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.28 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (49.63 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.docx (45.33 KB)
- Příloha č.4-Poddodavatelé.docx (43.31 KB)
- Příloha č. 5-Zadní Hrádek_smlouva.docx (1.21 MB)