Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Klejnarská č.p. 894, Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 895
Systémové číslo: P17V00000179
Evidenční číslo zadavatele: vz-96/17
Datum nákupu / nabídek: 24.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Klejnarská č.p. 894, Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázkyjsou stavební práce spojené s realizací opatření vedoucích k úsporám energie a snížení energetické náročnosti administrativní budovy Klejnarská čp. 894, Kolín, nacházející se na parcele č. 7501, k.ú. Kolín (668150). V rámci plnění veřejné zakázky dojde zejména k výměně zbylých výplní otvorů, k zateplení fasády kontaktním tepelně-izolačním systémem, k zateplení střech a instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla včetně IR senzorů (čidel CO2).
 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení obvodových stěn kontaktním tepelně izolačním systémem, suterénních stěn, plochých střech, ve výměně zbylých výplní otvorů a v instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla vč. IR senzorů ve vybraných prostorách objektu.
 Při realizaci uvedených úprav budou prováděny další doplňkové stavební práce (úprava povrchů, výměny parapetů a oplechování, rekonstrukce hromosvodné sítě, zhotovení a montáž nových zámečnických konstrukcí, vybourání otvorů do fasád a příček pro potrubí VZT, začištění, vybourání otvorů do stropů pro VZT, SDK obklady apod.) pro zajištění hlavního předmětu díla.
 V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).
 Předmětem plnění veřejné zakázky je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) ve třech vyhotoveních a v digitální podobě na nosiči elektronických dat (CD/DVD apod.).

Realizace veřejné zakázky bude provedena dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti DPS „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 894 v ul. Klejnarská, Kolín“, zpracované v lednu roku 2016 obchodní společností Energy Benefit Centre a.s., IČO: 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00, Praha 6 – Veleslavín, zodpovědný projektant Ing. Ing. Jan Hladík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0010256.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 871 696 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky