Veřejná zakázka: II/339 Červené Janovice – Štipoklasy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8345
Systémové číslo: P21V00000541
Evidenční číslo zadavatele: VZ-204/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-018129
Datum zahájení: 21.05.2021
Nabídku podat do: 18.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/339 Červené Janovice – Štipoklasy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/339 od křiž. se silnicí II/126 po začátek obce Červené Janovice dle PD. Obsahem stavby je rekonstrukce stávající silnice II/339 ve stávající šířce a směrovém vedení v provozním staničení km 16,06 – km 18,94, tj. mezi hranicí zastavěného území obce Červené Janovice a křižovatkou s II/126 v Štipoklasech. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,88 km. Výškové řešení vychází ze stávajícího stavu, pouze dojde k navýšení nivelety vozovky průměrně o 5 cm v extravilánovém úseku. V intravilánu Štipoklas zůstane niveleta zachována. Šířkové uspořádání rekonstruované komunikace vychází ze stávajícího šířkového uspořádání. Stávající zpevněný jízdní pás je široký průměrně 7,5 m. V celém úseku je navržena komunikace s volnou šířkou 8,5 m a s šířkou zpevněné vozovky 7,5 m.
KONSTRUKCE A
Konstrukce A je navržena v části SO 101.1 úsek ZÚ km 0,00 – km 2,76. Frézování stávajících asfaltových konstrukčních vrstev vozovky do hloubky průměrně 60 mm v ZÚkm 0,00 - km 2,64 a 110 mm v km 2,64 - km 2,76 (intravilán Štipoklas). Rozfrézování, přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy.
Niveleta vozovky bude zvýšena průměrně o 50 mm v ZÚ km 0,00 - km 2,64, ve zbývajícím úseku km 2,64 - KÚ km 2,88 niveleta navýšena nebude.
KONSTRUKCE B
Konstrukce B je navržena v části SO 101.1 úsek ZÚ km 0,00 – km 2,76 v úsecích nutné sanace okrajů vozovky, jejichž rozsah byl uvažován dle odhadu zpracovatele diagnostiky vozovky (viz „Sanace okrajů vozovky“ níže). Sanace bude provedena v šířce dané vzdáleností minimálně 1,5 m od hrany vozovky směrem k ose komunikace. Frézování veškerých stávajících asfaltových konstrukčních vrstev vozovky do hloubky 46 - 115 mm. Vybourání penetračního makadamu v tl. 0 - 160 mm. Odebrání nestmelených konstrukčních vrstev v tl. 0 - 220 mm. Provedení zemních prací až na úroveň navržené zemní pláně. Celková hloubka vybouraných konstrukčních vrstev vozovky a zemin podloží vozovky 420 mm (ZÚkm 0,00 - km 2,64) a 470 mm (km 2,64 - km 2,76). Provedení sanace zemní pláně a položení vrstvy ze štěrkodrti. Rozprostření frézovaného materiálu z původní vozovky, přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy.
KONSTRUKCE C
Konstrukce C je navržena v části SO 101.2 úsek km 2,76 – KÚ km 2,88 z důvodu vyššího namáhání asfaltového krytu vozovky při brzdění zejména nákladních vozidel před křižovatkou s II/126, což potvrzují poruchy vozovky v tomto úseku. Tato konstrukce je shodná s konstrukcí A, respektive B při sanování krajnic, ale vrstvy z asfaltových betonů (obrusná a podkladní vrstva) budou vyztuženy aramidovými vlákny. Frézování v celém úseku km 2,76 – KÚ do hloubky 110 mm, odebrání stávajících konstrukčních vrstev v místě sanace krajnic do hloubky 470 mm, niveleta vozovky nebude navýšena.
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY
Neúnosné okraje vozovky bude nutné sanovat i se sanací zemní pláně. Bude nutné provést sanaci okrajů vozovky do šířky cca 1,5 m od hrany vozovky až na zemní pláň. Předpokládá se sanace vrstvou štěrkodrti ŠDA 0/32 v tl. 0,50 m, hutněné po 0,25 m. Na parapláň bude položena separační netkaná geotextílie šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 54 761 923 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy