Veřejná zakázka: III/00716 Dolany - Buštěhrad

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7303
Systémové číslo: P20V00001230
Evidenční číslo zadavatele: vz-450/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.08.2020
Nabídku podat do: 23.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00716 Dolany - Buštěhrad
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/00716 Dolany - Buštěhrad“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).
Předmětem veřejné zakázky je oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně a úpravy aktivní zóny, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou.
Návrh opravy vozovky silnice je proveden na základě zpracované diagnostiky a naměřených hodnot PAU. Na základě provedených zkoušek jsou obrusné vrstvy silnice zatříděny do kategorie ZAS T1; ložní / podkladní vrstvy zatříděny do kategorie ZAS T3 a ZAS T4. Nebezpečný odpad vybourávaný při frézování vozovky bude použit při opravě silnice ve vrstvě z recyklovaného asfaltového materiálu na místě.
Konstrukce nových zpevněných ploch vozovek jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.
Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev – použít spojovací postřiky a nátěry ze živičné emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie.
Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, cementový beton 73 6123, podkladový beton 73 6124, štěrkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126, recyklované vrstvy dle TP 208 a dlažby ČSN 73 6131.
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Minimální hodnotu modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu zkoušky deskou stanoví dokumentace ve smyslu TP 170. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat požadavkům na aktivní zónu komunikací v tloušťce 0,5 m. Pokud se v aktivní zóně vyskytuje zemina, která nesplňuje požadavky ČSN 73 6133 tabulka 1 a 4.1.3 pro přímé použití bez úpravy, musí se provést její úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem. V případě, že se mechanicky upravuje pevná jemnozrnná zemina v aktivní zóně zářezu, je třeba nejprve provést nakypření frézou před navezením vrstvy zlepšující hrubozrnné zeminy.
Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 73 6133 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Doporučení na vylepšení vlastností zemin a přesné určení sanace bude stanoveno až na základě naměřených hodnot deformačních modulů na zemní pláni a na základě posouzení jednotlivých typů zemin zastižených v zemní pláni.
Vrstva z recyklovaného asfaltového materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze:
Před zahájením stavebních prací se pro účely průkazných zkoušek na vozovce odeberou pomocí frézy vzorky tak, aby byl odebrán jen materiál určený k recyklaci a provede se návrh receptury. Následně po zahájení výroby recyklované vrstvy se odeberou reprezentativní vzorky směsi přímo z trasy za frézou a navržená receptura se dle TP 208 laboratorně ověří a případně upraví. Přesné dávkování doplňkového kameniva, cementu a asfaltové emulze bude stanoveno právě na základě těchto průkazních zkoušek. V tuto chvíli se předpokládá dávkování asfaltové emulze v rozmezí 2,0 – 3,5 % v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementového pojiva v rozmezí 2,5 – 5,0 %.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 956 269 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky