Veřejná zakázka: Tři studie proveditelnosti na výstavbu školní tělocvičny GJB Beroun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7234
Systémové číslo: P20V00001161
Datum zahájení: 12.08.2020
Nabídku podat do: 04.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tři studie proveditelnosti na výstavbu školní tělocvičny GJB Beroun
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování tří studií proveditelnosti na výstavbu školní tělocvičny GJB Beroun.
Rozsahem plnění veřejné zakázky je:
A. Možné využité pozemky pro budoucí stavbu tělocvičny:
1. Pozemek stávajícího školního hřiště - KÚ Beroun st.p. 2829 o rozloze cca 820m2;
2. pozemek současného školního dvora - KÚ Beroun st.p. 2829 (v současné době užívaného jako parkoviště) o rozloze cca 870m2 (25*35m);
3. pozemek KÚ Beroun st.p. 1812/1, 6981, 6982, 6983 - nyní v majetku města Beroun, zčásti zastavěném budovami v majetku spolku TJ Lokomotiva Beroun - KÚ Beroun st.p. 1812/16 a 1812/17.

B. Předmětem každé z jednotlivých studií je posouzení rozměrových možností tělocvičny na pozemcích uvedených výše v bodě A.:
1. na umístění hřišť pro míčové hry (basketbal min-32*20m s 3metrovými plochami na výběh, volejbal 24*15m s 3metrovými plochami na výběh), s podmínkou, že minimální světlá výška tělocvičny je 6 m u tělocvičen 24 x 12, resp. 12 x 18 m, pro tělocvičny rozměrů 18 x 30 m a větší je 7 m. Požadavek je nejméně 8 m2 podlahové plochy na cvičence. Minimální počet cvičenců je 40;
2. Samostatné šatny pro dívky a chlapce, WC a umýváren;
3. Místnosti pro sportovní nářadí a náčiní, úklidové místnosti, malé administrativní místnosti;
4. Možné plochy pro diváky a možnost parkování;
5. Dalších prostor pro výuku tělesné výchovy (posilovna, stolní tenis, gymnastika malé skupiny, apod.), při výuce se musí třída dělit na skupiny podle pohlaví - dívky, chlapci a také při počtu nad 24 žáků.

C. Posouzení budoucí budovy tělocvičny z hledisek:
1. Podmínek umístění vzhledem k sousedním budovám a pozemkům;
2. výškových parametrů budovy vzhledem k možnosti využití (např. volejbal);
3. příjezdové komunikace pro tělocvičnu (u situace na školním dvoře s nutnou podmínkou pro zachování příjezdu nákladních vozidel zásobujících školní jídelnu;
4. možnosti napojení na sítě, elektřina, vytápění (posouzení možnosti napojení na kotelnu školy), pitná voda, kanalizace;
5. předpisů hygienických, požárních a dalších podmínek pro výstavbu nového objektu občanské vybavenosti;
6. případné možnosti víceúčelového využití tělocvičny, např. ke kulturním účelům pro studenty;
7. možnosti propojení tělocvičny a budovy krytým koridorem.

D. Obsah předmětu zpracovaných studií:
1. Každá z variant umístění objektu budoucí tělocvičny bude obsahovat výkresovou část:
- Situační výkres se zakreslení všech vnějších vazeb umístěného objektu (provozní přístupy, technická infrastruktura…atd.)
- Dispoziční řešení objektu
- Schématický řez
- Vnější pohledy
2. Studie proveditelnosti bude obsahovat:
- Úvodní informace
- Stručný popis účelu a podkladů pro zpracování studie, obecné informace o objednateli a zpracovateli, obecné informace o projektu a lokalizaci projektu.
- Stručný popis podstaty projektu a jeho etap.
- Specifikace variantních řešení, zdůvodnění výběru vybraného řešení a výkresová část.
- Analýza situace z hlediska budoucích provozních výdajů v objektu a vlivu na životní prostředí, zhodnocení kladných i negativních vlivů navrženého řešení.
- Technické a technologické řešení projektu
- Odhad investičního nákladu projektu na základě objemového rozpočtu stavby
- Harmonogram projektu-předpokládaný časový harmonogram jednotlivých činností a etap projektu včetně zobrazení vzájemných návazností těchto činností.
- Závěrečné a shrnující hodnocení projektu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824
 • IČO: 47558407
 • Poštovní adresa:
  Talichova 824
  266 01 Beroun

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Talichova 824
266 01 Beroun

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky