Veřejná zakázka: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, předběžný GTP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6951
Systémové číslo: P20V00000878
Evidenční číslo zadavatele: VZ-329/20
Datum zahájení: 17.06.2020
Nabídku podat do: 01.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, předběžný GTP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je: provedení předběžného geotechnického průzkumu inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy a posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace s případným doporučením optimálního vedení trasy. Pro plánovanou komunikaci bude hlavním úkolem PřGTP zejména:

• vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v trase a v dotčeném okolí trasy a jejich geotechnická interpretace,
• návrh způsobu založení objektů, resp. zhodnocení vhodnosti uvažovaného způsobu založení,
• stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě dle ČSN EN 206 a dodání geologických podkladů pro zhodnocení prostředí z hlediska bludných proudů podle TP 124,
• zhodnocení použitelnosti materiálů z trasy a z jejího bezprostředního okolí jako sypaniny (podle ČSN 73 6133) nebo jako konstrukčního materiálu do vozovky podle příslušných norem,
• ověření dostupnosti, množství a vhodnosti druhotných materiálů, pokud se v blízkosti trasy jejich zdroje vyskytují,
• stanovení kategorií těžitelnosti a vrtatelnosti zastižených materiálů dle ČSN P 73 1005, o vyšetření režimu podzemní vody v trase plánované komunikace,
• posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění zemních prací; při tom je nutné vzít v úvahu působení povětrnostních vlivů na vlastnosti hornin během těžby, během případného deponování a v průběhu zpracování do násypu, do aktivní zóny nebo do podkladu, o zhodnocení vlivu plánované komunikace a stavební činnosti na okolí – především na ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo na znečištění podzemních vod (včetně posouzení možnosti zřídit vodní zdroje náhradní), dále ohrožení stability sousedních objektů vlivem změny hladiny podzemní vody apod.,
• navržení ideového programu podrobného průzkumu se zvláštním zřetelem na riziková místa nebo rizikové faktory v daném území.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 637 094 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky