Veřejná zakázka: Zpracování a odevzdání dokumentace studie proveditelnosti v sedmi lokalitách cestmistrovství dle zadávací dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6221
Systémové číslo: P20V00000149
Evidenční číslo zadavatele: vz-47/20
Datum zahájení: 06.02.2020
Nabídku podat do: 14.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování a odevzdání dokumentace studie proveditelnosti v sedmi lokalitách cestmistrovství dle zadávací dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování a odevzdání dokumentace studie proveditelnosti v sedmi lokalitách cestmistrovství.
V rámci zpracování studie proveditelnosti bude provedeno:
- posouzení souladu návrhu s územním plánem, včetně dodržení všech úplatných regulativů v oblasti
- prověření připojení na inženýrské sítě, včetně potřebných kapacit (vodovod, kanalizace, elektro, případně plyn), prověření věcných břemen na pozemku stavby
- do situace stavby bude zakresleno: trasy inženýrských sítí, požární odstupy navrhovaného objektu, všech ochranných pásem zasahujících na pozemek
- dispoziční návrh objektu zohledňující požadavky na kapacity viz tabulka
- 3D model s vizualizací pro každý objekt
- rozpočet realizačních nákladů
- konzultace jednotlivých studií na dotčených orgánech státní správy (dále jen DOSS), zejména hygienická stanice, stavební úřad, odbor územního rozvoje, hasičský záchranný sbor
- propočet bilancí odběru vody, elektrické energie, likvidace dešťových vod, splaškové kanalizace
- řešení parkování
- v případě demolice objektů zhodnocení, zda se jedná o stavbu s přítomností azbestu, případně, zda je pravděpodobnost výskytu kontaminované zeminy a nutnosti odvozu na speciální skládku


Jednotlivé objekty budou navrženy jako systémová modulární stavba s ocelovou nosnou konstrukcí splňující platné projektové normy. Světlá výška místností bude 3,0 m. Objekty budou jednopodlažní se sekundární střechou. Návrh bude brát v úvahu zvýšený požadavek na rychlost výstavby a kvalitní tepelně technické parametry stavby.

Jednotlivé části díla budou mít obsah, členění a podrobnosti dle IČ UNIKA 2019 s patřičnými náležitostmi) a pro potřebu následné veřejné zakázky. Součástí díla je předjednání s dotčenými orgány státní správy.
Pokud není stanoveno jinak, musí být dílo technicky proveditelné běžnými technickými prostředky, a to v souladu a dle českých technických norem (ČSN) účinných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude zcela vyhovovat požadavkům platných právních předpisů, zejména stavebního zákona a prováděcích právních předpisů, a že bude mít veškeré náležitosti a vlastnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky