Veřejná zakázka: BESIP svodidla obl. Mnichovo Hradiště 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4897
Systémové číslo: P19V00000973
Evidenční číslo zadavatele: VZ-397/19
Datum zahájení: 24.06.2019
Nabídku podat do: 09.07.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BESIP svodidla obl. Mnichovo Hradiště 2019
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je doplnění svodidel s cílem zvýšit bezpečnost na těchto trasách. V místech potřeby budou provedeny úpravy krajnic, pod svodidly seřezání s odhozem do příkopu. Součástí je vytýčení podzemních sítí a DIO.

Instalace:
Jednostranná silniční ocelová svodidla s úrovní zadržení N1 a N2, které jsou za hranicí životnosti budou demontována a odvezena do výkupny ocelového šrotu, příjem za šrot je příjme zadavatele. Takto uvolnění místa budou osazena novými silničními ocelovými jednostrannými svodidly s úrovní zadržení N2.Vlastní instalaci svodidel bude předcházet seříznutí zemních krajnic s naložením a odvozem na skládku.Přehled jednotlivých úseků výměny svodidel je uveden v příloze Soupis prací – výměna svodidel. V nově instalované lokalitě bude instalováno ocelové jednostranné silniční svodidlo rovněž s úrovní zadržení N2. Soupis této lokality je v příloze Soupis prací – instalace nových svodidel. Celkem bude provedena výměna v délce 1 573 m a instalace nových svodidel v délce 120 m, celkový rozsah akce představuje 31 693 m svodidel.červeně podbarvené úseky požaduje zadavatel provést přednostně.

Popis kritického místa
Z hlediska bezpečnosti provozu byla vybrána místa, kde je vysoké potencionální nebezpečí vyjetí vozidel ze silnice, pádu do hlubokých roklí nebo vodních toků a nádrží či střetu vozidla s pevnou překážkou. Všechny lokality byly konzultovány s DI PČR nebo přímo plynou z požadavků Policie a jejich instalace je nadmíru žádoucí.

Kvalitativní provedení
Provedení bude odpovídat platné vyhlášce MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a budou osazena na základě ČSN 73 6101, další podrobnosti viz Politika jakosti MD ČR - www.pjpk.cz konkrétně TP 114,TP129, TP63, TP101, TP106, TO 128, TP139 a TP 140.

Dopravní inženýrské opatření
DIO bude zajišťováno v souladu s požadavky KSUS a požadavky Ministerstva dopravy na rozšíření schémat z TP 66 a příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích

Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí
Vzhledem k charakteru akce se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí. Navržené změny se týkají bezpečnosti silničního provozu, kde se předpokládá zlepšení. V rámci této stavby se nemění krajinný ráz či způsob využití území.

Bezpečnost práce
Bezpečnost práce při výstavbě se musí řídit dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 102 813 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky