Veřejná zakázka: Zhotovení plánů péče na ZCHÚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4049
Systémové číslo: P19V00000130
Datum zahájení: 04.02.2019
Nabídku podat do: 18.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení plánů péče na ZCHÚ
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení plánů péče na 11 zvláště chráněných území (ZCHÚ).
Veřejná zakázka je dělená na těchto 11 částí:
Kategorie ZCHÚ Název ZCHÚ/EVL Okres
PP Váha Kolín
PP Jezírko u Dobříše Příbram
PP Číčovický kamýk Praha-západ
PP Kněživka Praha-západ
PP Pazderna Praha-západ
PR Klánovický les - Cyrilov Praha-východ
PP Kuchyňka Praha-východ
PP Ve Šperkotně Kladno
PP Klepec Kolín
PP Na Ostrově Benešov
PR Lhotecké stráně Kutná Hora

• Plán péče bude zpracován v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 114/1992 Sb.), a bude obsahovat náležitosti uvedené ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb.
• Při zpracování plánu péče bude vycházet z Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma dle Metodického pokynu sekce ochrany přírody a krajiny MŽP k přípravě a zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma zveřejněné ve Věstníku Ministerstva životního prostředí České republiky 11/2018.
• Při návrhu managementu je doporučeno vycházet z příruček – Petříček V. a kol. (1999): Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva a Míchal I., Petříček V. a kol. (1999): Péče o chráněná území. II. Lesní společenstva vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
• V plánu péče bude zejména uvedeno: návrh termínu - období provedení zásahu (konkrétně v jakém měsíci, ve kterých letech), na jaké ploše, zakreslení navržených managementových opatření do přiložené katastrální mapy (plocha zvláště chráněného území bude rozdělena do dílčích ploch, vyznačených na katastrální mapě s přiřazeným nezaměnitelným označením ve vazbě na popisnou tabulku případně také na jiné popisy uváděné k těmto plochám ve vlastním textu). Návrh managementu bude zpracován formou tabulky, která bude obsahovat podrobný výkaz výměr zásahů pro jednotlivé roky.
• Součástí plánu péče bude zejména základní přírodovědný průzkum zpracovaný s ohledem na předmět ochrany území (chráněné a ohrožené druhy, druhy významné pro dané území, diagnostické druhy společenstev, invazní a expanzivní druhy).
• V celém plánu péče bude při uvádění názvů rostlin a živočichů použita jednotná nomenklatura s uvedením zdroje. Názvy budou uváděny vždy jak vědecké, tak i české (pokud existují). V tabulce „Přehled zvláště chráněných druhů rostlina a živočichů“ budou uvedeny i další významné druhy (červené seznamy, druhy v zájmu ES) u jednotlivých druhů bude uveden stupeň jejich ohrožení dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a ohrožení dle červeného seznamu.
• V plánu péče bude uvedena lokalizace jednotlivých předmětů ochrany, včetně zvláště chráněných druhů a dalších významných druhů (červené seznamy, druhy v zájmu ES, invazní druhy), odhad jejich početnosti, stavu, popis biotopu (v tabulce) a zakreslení do katastrální mapy (nebo jiného vhodného mapového podkladu), lokalizace druhů bude též uváděna v souřadném systému S-JTSK zjištěná přístrojem GPS).
• Převzaté informace či jiné materiály použité v plánu péče budou striktně odlišeny od vlastních dat a s ohledem na autorská práva budou uvedeny v citacích. Citace budou v celé práci provedeny jednotně podle zavedených citačních norem (např. ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace).
• Součástí plánu péče o nově navrhovaná zvláště chráněná území bude přehled vlastnických vztahů (soupis vlastníků) včetně aktuálního snímku z katastrální mapy a zákresu pozemků podle pozemkového katastru do katastrální mapy (srovnávací sestavení – je-li nezbytné k určení vlastníků). Výčet vlastníků a jejich adres bude v plánu péče přidán jako samostatný sloupec v tabulce dle bodu 1.4 Osnovy plánů péče.
• Zpracovaný plán péče bude vyhotoven ve dvou identických stejnopisech a v digitální podobě na 2 CD nosičích. Elektronická verze plánu péče bude identická s verzí tištěnou.
• V tištěném paré plánu péče bude použit oboustranný tisk. Na rubové straně titulní strany bude natištěna schvalovací doložka tohoto znění:

Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství
schváleno protokolem č.j. ………………………………….. ze dne …………….. .
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 326 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy