Veřejná zakázka: 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje zkráceným postupem § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu v oblasti Vysoký Chlumec - Petrovice - Chyšky, včetně staveb souvisejících.dle

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10483
Systémové číslo: P22V00001099
Datum zahájení: 03.08.2022
Nabídku podat do: 12.08.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje zkráceným postupem § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu v oblasti Vysoký Chlumec - Petrovice - Chyšky, včetně staveb souvisejících.dle
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je řešení 11. aktualizace ZÚR SK musí být koordinováno se stávajícími i plánovanými záměry dopravní infrastruktury v dotčeném území, a to s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. Studie proveditelnosti bude poskytnuta dodavateli jako podklad. Součástí 11. aktualizace ZÚR SK bude podrobné textové a grafické odůvodnění řešení navrhovaného koridoru a dalších obsahových náležitostí s ohledem na vydaná stanoviska orgánů ochrany přírody k danému záměru, porovnání s příslušnou podrobnější územně plánovací dokumentací (např. územními plány jednotlivých měst a obcí), širšími vztahy i vazbu na současně platný koridor D201 v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek. Dílo bude graficky, funkčně i obsahově navazovat na stávající platné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje v aktuálním znění, pokud nebude dohodnuto jinak. Grafické ztvárnění bude přehledné a jednoznačně čitelné. Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje bude zpracováno dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 223 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky