Smlouva: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 590
Evidenční číslo: S-7102/OŽP/2018
Datum uzavření smlouvy: 08.10.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 288 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 348 480,00
Zadávací řízení: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek

Název (předmět)

Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek

Schválil / podepsal

Ing. Miloš Petera

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci Zadní Hrádek (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• v prvním roce jednorázové odstranění náletových dřevin a křovin, s ponecháním rozptýleně 20 % hodnotných keřů a vzrostlých stromů (křovinořez, motorová pila, termín polovina října až polovina listopadu 2018, plocha 4 ha) včetně ošetření čerstvých řezných ploch neselektivním herbicidem;
• druhý až čtvrtý rok odstranění výmladků dřevin a ošetření řezných ploch neselektivním herbicidem (křovinořezem, termín polovina října až polovina listopadu, plocha 4 ha);
• součástí prací je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy (dále jen zásah),
• celková plocha zásahu je 4 ha.
Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve čtyřech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2018 do roku 2021. Všechny práce budou dokončeny nejpozději do 15. listopadu v každém roce trvání této smlouvy.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy