Smlouva: Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 543
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 910 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 101 100,00
Zadávací řízení: Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Název (předmět)

Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Stručný popis

Výkon činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván v následujících fázích a v tomto rozsahu:
1) před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku 1 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
2) v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v článku 2 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
3) po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy.
Předmět Díla se týká areálu budov ISŠT Mělník sestávající z následujících objektů:
• SO 01 - Budova dílny – bez č.p. na pozemku parc. č. 1624/20,
• SO 02 - Komplex hlavní budovy – č.p. 2566 na pozemku parc. č. st. 1624/2
• SO 03 - Komplex administrativní budovy, jídelny a ubytovacího zařízení - č.p. 2183 na pozemku parc. č. st. 1616/2
• SO 04 - Budova tělocvičny – bez č.p. na pozemku parc. č. st. 1643/4
• SO 05 - Vytápění přetlakové haly na pozemku parc. č. st. 1624/1

Záměrem zadavatele je realizovat následující opatření:
• kompletní zateplení obálky budovy – fasády, výplně, střechy
• řízené větrání s rekuperací – dle podmínek OPŽP
• rekonstrukce výměníkové stanice, objekty SO 01, SO 03, SO 04 a SO 05 budou odpojeny od CZT a instalován bude samostatný zdroj (TČ)
• nová otopná soustava a MaR
• instalace fotovoltaické elektrárny 30 kW
• jednopodlažní přístavba mezi budovy a krček – učebna a kabinet

Zadavatel

  • Úřední název: Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
  • IČO: 00640930
  • Poštovní adresa:
    K Učilišti 2566
    276 01 Mělník

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy