Smlouva: Vytvořeni a obnova hraničních značeni v přÍrodních památkách Pod Veselovem,

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1650
Evidenční číslo: S-2053/0ŽP/KUSK
Datum uzavření smlouvy: 15.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 28 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 33 880,00
Zadávací řízení: Vytvořeni a obnova hraničních značeni v přÍrodních památkách Pod Veselovem,

Název (předmět)

Vytvořeni a obnova hraničních značeni v přÍrodních památkách Pod Veselovem,

Stručný popis

Předmětem zakázky je:
a. PP Pod Veselovem - obnova pruhového značení a obnova označení přírodní památky tabulemi, které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., a podle ustanovení § 16 odst. 5, a § 17
vyhlášky č. 45/2018 Sb. Celkově bude obnoven l stojan s tabulí a to formou odstranění starého nátěru a bude nanesen nátěr nový. Dále bude obnoveno pruhové obvodové značení v délce 0,42 km. Umístění místa nového tabulového značení a umístění odstraňovaných tabulí je znázorněno v mapové příloze.
b. PP Markův mlýn - obnova pruhového značení a obnova označení přírodní památky tabulemi, které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., a podle ustanovení § 16 odst. 5, a § 17
vyhlášky č. 45/2018 Sb. a odstranění tabulí poškozených. Celkově budou instalovány 2 nové stojany s tabulemi, l informační stojan a bude obnoveno pruhové obvodové značení v délce 0,2 km. Umístění stojanů s tabulemi a umístění informační tabule je znázorněno v mapové příloze.
c. PP Vinný vrch - obnova pruhového značení a obnova označení přírodní památky tabulemi, které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., a podle ustanovení § 16 odst. 5, a § 17
vyhlášky č. 45/2018 Sb. a odstranění tabulí poškozených. Celkově budou instalovány 3 nové stojany s tabulemi, l informační stojan a bude obnoveno pruhové obvodové značení v délce 0,41 km. Umístění
stojanů s tabulemi a umístění informační tabule je znázorněno v mapové příloze.
Pruhové značení bude provedeno v souladu s § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 16 a 17 vyhlášky č. 45/201 8 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Pruhové značení bude umístěno na: stromech, stávajících sloupech, stožárech apod. povrch musí být před nátěrem očištěn např. drátěným kartáčem); nebo na dřevěných kůlech vyrobených ze smrkové nebo modřínové kulatiny
zbavené kůry a opatřených tlakovou impregnací, průměr min. 100 mm a délka 2000 mm; kůly budou opracované do Špice a budou zatloukány, případně osazeny do otvorů vyhloubených zemním vrtákem, nebo zakopány do země s následným hutněním. Značení musí být prováděno pouze na suchý podklad.
Tabule bude umístěna na pevném stojanu tvořeném dřevěnou deskou se stříškou, dřevěným hranolem, ocelovým profilem a betonovou patkou. Pro umístění tabule na desce platí, že shora dolů bude umístěna tabule s malým státním znakem, tabulka s textem kategorie ZCHÚ, přičemž mezi jednotlivými tabulemi nesmí vzniknout mezera větší než 10 mm a jejich okraje budou rovnoběžné s okraji desky. Tabule bude připevněna samořeznými vruty 3 x 20 mm s půlkulatou (ne zápustnou) hlavou, opatřenými podložkami s těsnící gumou (z důvodu ochrany smaltu), na dřevěné desce o rozměrech 550 x 340 x 20 mm (v. x š. x ti.). Dřevěná deska bude zhotovena z hoblovaných prken (smrk, modřín) na sraz a bude opatřena
jednoduchou dřevěnou pultovou stříškou o rozměrech minimálně 340 x 140 x 20 mm (d. x š. x ti.). Stříška bude skloněna směrem dozadu a bude upevněna tak, aby přesahovala min. 30 mm přes líc desky a zároveň 10 mm přes nosný hranol, jehož vrchol bude pro vytvoření potřebného sklonu šikmo seříznut o 30 niin. Upevnění desky i stříšky k hranolu bude provedeno pomocí vrutů 5 x 50 mm se zápustnou hlavou. Deska a stříška budou vzájemně spojeny dvěma vruty se zápustnou hlavou dl. 40 mm. Hranol, na němž bude upevněna deska z masivního dřeva (smrk, modřín, ne lepený), bude mít průřez 80 x 80 mm a délku 1800 mm. Hranol bude upevněn dvěma svorníky o průměru 10 mm s podložkami k ocelovému válcovanému profilu
tvaru L nebo U o hraně min. 60 mm, tloušťce stěny min. 4 mm a délce min. 750 mm. Přesah ocelového profilu a hranolu bude činit 200 mm, přičemž ocelový profil bude délkou min. 300 mm ukotven v zemi v patce z prostého betonu o pevnosti v tlaku min. 25 MPa. Vrchní část patky bude upravena tak, aby umožňovala odtok vody. Pata hranolu bude min. 50 mm nad povrchem. Rozměry patky budou přizpůsobeny kvalitě zeminy (méně únosné zeminy - větší patka, kamenité zeminy - menší patka, orientačně 0,015 m3). Hranol, deska i stříška budou ošetřeny proti povětrnostním vlivům tlakovou impregnací a tmavě hnědým nebo bezbarvým transparentním lazurovacím nátěrem vhodným pro venkovní prostředí. ocelový profil bude opatřen protikorozním nátěrem, a to pouze v části od betonové patky výše. Před nátěrem a montáží bude odstraněna případná povrchová koroze. Nátěry a impregnace všech prvků budou provedeny před konečnou montáží tak, aby celý povrch byl chráněn i před zatékající vodou. Veškerý spojovací materiál (s výjimkou
hřebíků) bude bud' nerezový nebo ošetřený proti korozi zinkováním. Stojan bude umístěn na místě stávajícího stojanu.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy