Smlouva: Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1090
Datum uzavření smlouvy: 12.02.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 240 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 130 400,00
Zadávací řízení: Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji

Název (předmět)

Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji

Stručný popis

a) Pravidelné elektronické zpracování účetního výkaznictví a souvisejících datových výstupů příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem a školských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi Středočeského kraje (dále jen „PO“) pro potřeby Krajského úřadu Středočeského kraje dle aktuálně platných i budoucích právních úprav vyhlášek a pokynů Ministerstva financí (dále jen „MF“), tj. dle vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), technického manuálu, konsolidační vyhlášky, dalších vyhlášek a pokynů MF a doplňujících požadavků objednatele z údajů získaných sběrem od PO). Jedná se o elektronické zpracování účetních datových výstupů PO, které budou zhotoviteli předávány ve struktuře dle uvedených vyhlášek a pokynů MF (struktura XML) v aktuálně platném i budoucím znění. Ke dni vypsání veřejné zakázky se jedná o 271 krajských PO a 1013 školských obecních PO.

Pravidelné elektronické zpracování rozpočtu PO regionálního školství na území Středočeského kraje dle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) č. 310/2018 Sb., o krajských normativech a vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Ke dni vypsání veřejné zakázky se jedná o 1 197 škol a školských zařízení (1 013 obecních a 184 krajských).

b) Pravidelné čtvrtletní elektronické zpracování dalších účetních dat (např. účetních deníků) PO zřizovaných Středočeským krajem, dle pokynů Krajského úřadu Středočeského kraje – sběr těchto údajů a jejich předání Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy