Smlouva: II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1074
Datum uzavření smlouvy: 08.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 648 488,63
Cena v Kč vč. DPH: 8 044 671,29
Zadávací řízení: II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Název (předmět)

II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Stručný popis

Předmětem stavby je kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes strouhu u obce Čechtice a následnou výstavbu nového mostního objektu. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým rámem vetknutým do základového pasu podporovaného pilotami. Založení mostu je navrhováno jako hlubinné na mikropilotách.
Mostní svršek je tvořen betonovými římsami, ocelovým zábradlím se svislou výplní a asfaltobetonovou vozovkou. Nový objekt je navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení modelem LM1.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PD“), která je součástí zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky. Veškeré podmínky, práva a povinnosti v rámci realizace veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 ZD.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy