Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: IT a geodetické vybavení SPŠS a OA Kladno
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části v souladu s § 101 zákona. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na všechny části veřejné zakázky. Nabídky ke každé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných k jiným částem veřejné zakázky.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 5 a 6 této výzvy a zadávací dokumentace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 2).
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU, a to Integrovaného regionálního operačního programu. Zadavatele upozorňuje účastníka na skutečnost, že pokud nebude projekt schválen poskytovatelem dotace, nebude probíhat plnění této veřejné zakázky.
V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002687
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky na Veřejnou zakázku je možné podat v listinné podobě osobně v Podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje nebo zaslat doporučenou poštou tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
Adresa pro podání nabídky:
Obchodní firma / název: Středočeský kraj – Informační centrum
Ulice, číslo popisné: Zborovská 11
Obec, část: Praha 5 - Smíchov
PSČ: 150 21
Stát: ČR
č. místnosti: 0010

Úřední hodiny:
Po: 7:30 – 17:00 hod.
Út: 7:30 – 16:00 hod.
St: 7:30 – 17:00 hod.
Čt: 7:30 – 16:00 hod.
Pá: 7:30 – 15:00 hod.
Kontakt: Bc. Dana Rylichová, referent oddělení veřejných zakázek, Odbor krajského investora, Krajský úřad Středočeského kraje, rylichovad@kr-s.cz 
tel.: 257 280 199
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 24.05.2018 10:00
Datum zahájení: 24.04.2018 13:30