Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/10114 Vestec-Libeň
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o opravu stávajícího úseku silnice III/10114. Stavbu se navrhuje realizovat po etapách. Vozovka předmětné komunikace bude opravena dle návrhu provedené diagnostiky vozovky (zpracovatel IMOS Brno, a.s. – 06/2021) – recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Snahou je v dílčích úsecích sjednotit šířkové uspořádání. Šířkové uspořádání plně vychází ze stávajícího stavu. Rozšíření vozovky se provede plynule dle stávajícího stavu. Opravovaná komunikace bude ohraničena nezpevněnou krajnicí. Směrové vedení bezezbytku respektuje stávající stav.
Dešťové vody budou podélným a příčným sklonem svedeny na stávající terén nebo do podélných odvodňovacích příkopů, které budou v rámci stavby pročištěny, zbaveny náletové zeleně a lokálně reprofilovány. V intravilánu obce Zlatníky – Hodkovice budou pro odvodnění využity stávající uliční vpusti, popř. nové vpusti či odvodňovací žlaby, s napojením do stávající dešťové kanalizace. Stávající uliční vpusti budou v rámci stavby kompletně pročištěny a výškově rektifikovány. Svislé dopravní značení zůstane ve značné míře zachováno, pouze SDZ nevyhovujícím technickém stavu nebo starší 7 let bude vyměněno za nové. Značky v nesprávných pozicích budou srovnány. V souvislosti s rekonstrukcí vozovky dojde k obnově a doplnění VDZ.
Oprava bude prováděna dle PD (PDSP), kterou zpracovala firma PROMIKA s.r.o. v 11/2021. Součástí zakázky je projednání a realizaci DIO.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Lukáš Balog
email: lukas.balog@ksus.cz
tel: 778 531 990
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.10.2022 09:00
Datum zahájení: 05.08.2022 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: