Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ – část D Polytechnické vzdělávání a programování
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem je realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji v oblasti polytechnické výchovy a programování jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (Příloha č. 4).
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Zadávací řízení probíhá v otevřeném řízení dle Zákona a v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Programové období 2014 – 2020.
Název projektu: „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862
Místo plnění: Praha
Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00010032)
Kontakt: Mgr. Hana Korfová
e-mail: korfova@kr-s.cz
tel: 733 796 712
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.07.2022 10:00
Datum zahájení: 07.06.2022 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: