Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/236 Kačice, ověření nové technologie
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/236 Kačice, ověření nové technologie“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Účelem této stavby je oprava asfaltového krytu vozovky. Vytvoření nových příčných spádů, zlepšení podélného spádu nivelety. Zlepšení odvodnění povrchu vozovky. Doplnění krajnic vyfrézovaným Rmat. Pročištění příkopů, stávajících propustků a hospodářských sjezdů. Osazení směrových sloupků a nového vodorovného dopravního značení.
Nejprve bude provedeno odstranění stávající přerostlé krajnice travou s jejím odvozem na skládku. Následně bude stávající asfaltový kryt vozovky odfrézován v extravilánu v tl. 110mm. Frézování bude probíhat po jednotlivých vrstvách (obrusná a ložná vrstva) a dále dle nově navržené nivelety komunikace, podélného řezu a příčných řezů dle RDS. Asfaltová suť bude odvezena na obalovnu asfaltových směsí k recyklaci.
Zde jsou navrženy možnosti praktického využití stávajícího stavebního materiálu získaného při výstavbě (Rmat). K jeho využití dojde v místě obalovny asfaltových směsí, kde bude homogenizován (předrcen) a zjištěny jeho stávající vlastnosti. Rmat bude dále dávkován v množství od 0 do 60% do výroby hutněných asfaltových směsí na obalovně, kde je zabezpečen ohřev Rmat pomocí paralelního sušícího bubnu. Jedná se o ověření kvality asfaltových směsí s vyšším podílem Rmat při praktickém použití přímo v konstrukčních vrstvách vozovky.
Další přínos celého projektu je především v navržení nové asfaltové směsi do ložné vrstvy, která je založena na konceptu asfaltových koberců mastixových. Je to nová technologie, která má potenciál především v Německu. V České republice nebyla zatím použita. Proto je navržena v rámci tohoto projektu společně s možností přidávání většího množství Rmat do směsi.
Zkušební úsek je rozdělen na 6 podúseků, kde se bude sledovat kvalita asfaltových směsí při dávkování různého množství Rmat v podílu od 0 do 60%.

Rekonstrukce bude prováděna za částečné nebo plné uzavírky dle posouzení a projednání DIO.
Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11
Mgr. Kolocová Sabina
sabina.kolocova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 23.06.2017 10:00
Datum zahájení: 01.06.2017 15:00