Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stávající most bude kompletně odstraněn včetně základů opěr. Základ pilíře bude ponechán. Původní mostní objekt bude nahrazen novým objektem s dostatečným šířkovým uspořádáním. Součástí prací bude zjištění inženýrských sítí a provedení provizorních přeložek (sítě nebudou z mostu trvale překládány). Jedná se o přeložku sdělovacího vedení SO 461, dále se jedná o přeložku vodovodu SO 301. Stavba se bude provádět za úplné uzavírky komunikace a v místě bude zbudována provizorní lávka pro pěší. Bude také provedeno odstranění zříceného zábradlí z koryta toku. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech (PD ve stupni DSP/PDPS vyhotovená společností PONTEX s.r.o., 147 14 Praha 4, Bezová 1658, IČO 40763439, z 03/2017, č. zakázky 16 023 00) a v soupisu prací s výkazem výměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 02.06.2017 10:00
Datum zahájení: 05.05.2017 13:00